Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

A fejlesztés mérföldkövei

A teleház fejleszés mérföldkövei

I. Teleházak létrehozásának fontossága (szerepe a település életében)

                        - helyi önkormányzatok és teleházak kapcsolata
                        - lakosság felé folyamatos szolgáltatás biztosítása igény szerint
                        - csatlakozási lehetőség régióhoz és nagyobb szervezetekhez
                        - koordinációs szerep településen belül és kívűl

II. A teleházak kialakításának szempontjai

            1./ a település helyzete

                        - régióban való elhelyezkedése
                        - vonzáskörzet vizsgálata
                        - településen foglalkoztatottak száma, főbb tevékenységük
                        - a lakosság korösszetételének vizsgálata
                        - a szolgáltatást igénybe vevők körének előzetes felmérése
                        - kapcsolódás nagyobb centrumokhoz (város, megyeszékhely, főváros)
                        - informatikai szolgáltatók megkeresése
                        - helyi informatikai hálózatok igénybevételének lehetőségei
                        - a gazdaságos "kapcsolatok" feltérképezése
                        - működési hatástanulmányok

            2./ a kialakítás, fenntartás és fejlesztés anyagi forrásai

                        - önkormányzat saját pénzeszközei
                        - pályázati források (központi támogatások, alapítványi eszközök, egyéb források)
                        - támogatások és egyéb bevételek (helyi vállakozók, szervezetek, magánszemélyek, stb.)
                        - szolgáltatások díjbevételei

            3./ teleház helyének kiválasztása

                        - megfelelő épület keresése vagy új építése lehetőségek szerint
                       - közlekedési elérhetőség figyelembe vétele
                        - helyiségek ergonómiai szempontok szerinti kialakítása

            4./ személyi háttér biztosítása

                        - munkatársak kiválasztása
                        - munkatársak képzési követelményei, továbbképzésük megoldása
                        - vezetők kiválasztása és továbbképzésük
                        - munkakapcsolat a teleházak dolgozói között
                        - ügyfelek és munkatársak közötti kapcsolat minősége
                        - munkatársak foglalkoztatásának kérdései (közhasznú munkás önkormányzati támogatással, stb.)

            5./ szolgáltatási célok

                        - igények és feladatok felmérése
                        - regionális tele-szolgáltok hálózataihoz való csatlakozás
                        - szolgáltatás minőségi céljainak meghatározása
                        - PR tevékenység ellátása
                        - bizonyos vállakozási tevékenység végzése
                        - együttműködés a helyi önkormányzattal
                        - közigazgatás és teleház munkájának összehangolása, közös kapcsolódási pontok feltérképezése
                        - információ áramlás biztosítása
                        - közös információbázishoz hozzáférés és a közös információbázis bővítése helyi sajátosságok figyelembe vételével
                        - szakértői hálózat fenntartása
                        - oktatásban való aktív részvétel (konferencia szervezés, stb.)
                        - technikai eszközök biztosítása
                        - szoftverellátás biztosítása jogtiszta programokkal
                        - lehetőségek keresése közcélú szolgáltatások további fejlesztésére
                        - az államigazgatás, a civil és a magán szféra céljai megvalósításának segítése

III. A megvalósítás fázisai

Alapfeladatok

                        konkrét tervek készítése hely és szolgáltatási célok megjelölésével
                        elképzelések egyeztetése helyi és regionális vezetőkkel, valamint teleház szövetségek képviselőivel

Műszaki feladatok

            Építészeti tervezés
                        Az építés vagy átalakítás munkáinak megterveztetése tervező cég által
            Építészeti kivitelezés
                        Az építési tervben rögzített kivitelezési feladatok teljesítése lehetőleg helyi vállalkozók bevonásával
            Épületbelső kialakítása ergonómiai szempontok figyelembevételével

A teleházban a munkavégzésnek megfelelő berendezét kell kialakítani, figyelembe véve a munkaegészségügyi szempontokat

            Telefonvonal kiépítése (ISDN, stb.)
                        A kommunikációs szolgáltatóval (MATÁV, stb.) az általa adott ajánlat szerinti kondíciókkal a szerződést meg kell kötni
            Számítógépes hálózat kiépítése

A célnak megfelelő teljesítményű gépeket kell beszerezni, ideértve a köztonti szervert és a hozzákapcsolódó gépeket, ki kell építeni a hálózathoz szükséges kábelrendszert, valamint biztosítani kell az Internetes hozzáférési lehetőségeket, és a jogtiszta szoftvereket

            Épület berendezése
                        A megnyitást megelőző napon a még szükséges munkákat el kell végezni

Működés feltételei

            Feladat meghatározása                       

A teleház feladatait meg kell határozni a Nemzeti Teleház Stratégiában meghatározott szempontok, valamint a helyi igények és sajátosságok figyelembe vételével

            Szolgáltatási körök

Illeszkednie kell a meghatározott feladatokhoz, ide sorolható pl.: pályázaok készítése megbízás alapján, honlap készítés, helyi lapok és kiadványok nyomdai előkészítése, stb.

            Nyitvatartás

A helyi igényeknek megfelelve, a gazdaságos működés szempontjait figyelembe véve, a szolgáltatás igénybevevőihez igazodva kell meghatározni

            Működéshez szükséges létszám meghatározása
                        A szolgáltatási körök és a nyitvatartási idő alapján lehet meghatározni a létszámot
            Szükséges munkahelyek megpályáztatása
                        Helyi újságban, megyei napilapban pályázatot meghirdetve, esetleg "fejvadász céget" megkeresve
            Munkavállalók kiválasztása
                        - ki kell választani a vezetőt
                        -a teleház alkalmazottait képzettségük, felkészültségük alapján
            Közmű szolgáltatások megkötése
                        A teleház működtetéséhez szükséges megkötni a közmű szerződéseket (villany, víz, szennyvíz, szemétszállítás)

Szükséges megállapodások megkötése

            állami szervekkel
            önkormányzattal
            ifjúsági önkormányzattal
            település civil szervezeteivel
            vállakozókkal

Pénzügyi feltételek megteremtése

            Szolgáltatások árainak meghatározása
                        Figyelembe kell venni más teleházakban kialakult árakat és a helyi igényeket a pontos költségvetés meghatározásához
            Finanszírozási szerződések megkötése
                        Önkormányzattal vagy más szervezettel (pl. alapítvány), részletes megállapodást kidolgozva
            Pénzügyi-számviteli rend biztosítása

A teleház költségvetésének, gazdálkodásának biztosítása kötelező érvényű pénzügyi szabályzat megalkotásával és alkalmazásával

Működés megkezdése

A teleház reklámozása, a szolgáltatások árának közzététele

Ajánlott a település lakosságával megismertetni a teleház mibenlétét, a helyi és környékbeli média eszközeinek felhasználásával

Megnyitó megszervezése

                        Közzé kell tenni a megnyitó időpontját, forgatókönyvet kell készíteni a megnyitóról
            A munka elkezdése
                        A teleház köteles a szolgáltatási körében meghatározott feladatokat ellátni
            Kapcsolatok fejlesztése
                        Kapcsolatok kiépítése, szervezetekhez és hálózatokhoz csatlakozás (helyi és regionális szinten)

A Magyar Teleház Szövetséggel kötött támogatási szerződés teljesítése

            Működés feltételeinek biztosítása

A megállapodásban rögzítettek biztosítékul szolgálnak a folyamatos működéshez, célszerű a megállapodást bizonyos időközönként felülvizsgálni, a feladatok aktualizálásához

IV. Fejlesztési irányvonalak

Törekedni kell a teleházaknak a kistérségbe való integrálására, kapcsolatok bővítésére más teleházakkal és szervezetekkel
A célokat akként kell továbbfejleszteni, hogy azok támogassák a szolgáltató tipusú közigazgatás megvalósulásának esélyeit, illetve támogatni kell a közcélú szolgáltatások folyamatos fejlesztését is.
Követni kell a számítástechnika rohamos fejlődését, új eszközök beszerzésével, megtalálva a megfelelő finanszírozási lehetőségeket (pályázatok, stb.)