Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

"Virtuális praktikák"

"Virtuális praktikák és patikák" (GYISM 2003)

Projekt értékközpontú gyermekprogramok és médiatartalmak támogatására

 

 

A pályázat kódja: IFJ-ÉR-03-A-54

 

 

A program a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium, a CORA Áruház Szeged, a Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesületének támogatásával és a projektben részt vállaló barátaink és Teleházak önkéntes feladatvállalásával jött létre.

 

 

Elõzmények, a program célja:

Az elsõ Teleházak Skandináviában jöttek létre az alacsony népsûrûségû területeken azzal a céllal, hogy növeljék a térség népességmegtartó erejét, csökkenjen a munkanélküliség fejlõdjön a gazdaság. A magyarországi fejlesztési elvek azonosak, a hátrányos helyzetû települések lakossága csak a rádió, televízió és a napilapok híreire támaszkodva juthat információhoz, a nagy távolságokat átívelõ adatátviteli technikákra alapozott eszközrendszerrel rendelkezõ missziós házak létrehozására „Közös Pontok” néven Országos Teleház Program indult több éves elõkészítõ munka után 1998-ban.

A Teleház Program fõ célja, hogy jöjjön létre olyan új, nyitott, civil kontroll alatt álló szolgáltatási hálózat, amely a kis közösségek és tagjai, így az ifjúság számára is igényeikhez igazodva lehetõséget teremt bekapcsolódni az információs társadalomba, esélyegyenlõséget biztosítva számukra a felzárkózásban, a fejlõdésben. A létrejövõ Teleházak és szolgáltatásaikkal váljanak a vidék motorjaivá kapcsolatot teremtve a civil, az állami és magán szféra között, épüljön ki a hálózati szolgáltatások azon összehangolt rendszere, amely képes országos és regionális szinten információkkal és szolgáltatásokkal kiszolgálni a Teleházakat, miközben a Teleházak is e minõségi hálózati szolgáltatások részévé válhatnak fenntarthatósági törekvéseik mellett.

Mi a helyi információs társadalom?

A helyi információs társadalom, olyan települési közösség, amely egészében, kisebb csoportjai és tagjai aktív cselekvése által

ismeri és érti,

közügyként és intézményesen kezeli,

kihasználja

az információs társadalom lehetõségeit, módszeresen

beépíti azokat a helyi gazdaság és társadalom mûködésébe, fejlõdésébe,

figyeli és elhárítja lehetséges veszélyeit, csökkenti esetleges káros hatásait.

Projektünk a Teleházak, mint a helyi Információs Társadalom utóbbi két pontban meghatározott feladatainak Ifjúságra vonatkozó szeletét kívánja segíteni.

Szeretnénk felkutatni és összegyûjteni és Interneten hozzáférhetõvé tenni a Teleházak már megvalósult, sikeres, ifjúság számára nyújtott programjait és szolgáltatásait, amelyben az IT társadalom korszerû eszközei is szerepet játszottak (a képzés, munkahelyteremtés, szociális szolgáltatások, információszolgáltatás, tanácsadás, irodatechnikai szolgáltatások) és hasznosíthatóak más Teleházak ifjúsági közösségei számára is.

Közzé kívánjuk tenni azokat az igényeket és ötleteket is, amelyek még nem valósultak meg, de fontos szerepet játszhatnak az Információs Társadalommal kapcsolatos etikai rendszer kialakulásában, terjesztésében, a globalizáció és a nemzeti identitás helyes összhangjának megvalósulásában, a szellemi környezetszennyezés veszélyének elhárításában, az információhoz való hozzáférés esélyegyenlõségének biztosításában, a helyi közösségi és távtevékenységek végzésében, a személyi képességek fejlesztését célzó programok szervezett fejlesztésében, szabadidõs programok szervezésében, az élhetõ környezet kialakításában, a nemzetközi jog megismerésében, és jogalkotásban.

Fontos szempont az is, hogy az ifjúság hogyan lehet partnere, segítõje a Teleháznak professzionális feladatainak ellátásában.

A program lépései:

1. Szerzõdést kötünk a támogatóval és a projekt szereplõivel, a projektet teljes ideje alatt koordináljuk, befejeztével értékeljük, beszámolót elkészítünk, tanácsot adunk a projekt végrehajtásában érdekelt partnereknek.

Felelõs: Nagyné Takács Ágnes

Idõtartam: 2 hét szerzõdések megkötése, a projekt teljes idõtartama

Eredmény: 1 db szerzõdés a támogatóval, 6 db megbízási szerzõdés a projekt végrehajtóival és 3 db megbízási szerzõdés a Teleházakkal, 1 db értékelés

2. A fiatalok igényeinek felmérése, ötletek összegyûjtése helyi programokon keresztül

A régió 3 hátrányos helyzetû településén (megyénként 1), ahol ifjúsági szervezet mûködteti a Teleházat az ifjúság számára nyitott napot szervezünk a Teleházak szervezési közremûködéséve
Csoportfoglalkozás és bemutató elõadás (Teleház Mentor CD) keretében megismertetjük a résztvevõkkel a Teleházak mûködését és szolgáltatásai
Megkeressük azokat a közös pontokat, igényeket amelyben a Teleház azon szolgáltatásai, amelyek alkalmazzák a korszerû és professzionális technikát és az Ifjúsági munka egymás segítségére lehet.
Választ találjunk hogyan tudunk a helyi Információs Társadalom eszközeivel, káros hatásait (ezek definiálása) és veszélyeit mellõzve az ifjúság számára hasznos feladatokat, programokat indítani a Teleházban.

A rendezvények megcélzott rétege a helyi fiatalság - különös tekintettel a fogyatékkal élõ, vagy munkanélküli fiatalokra - a helyi ifjúsági civil szervezetek és minden olyan személy és szervezet, aki tenni tud és szeretne a fiatalság érdekében a Településen. A rendezvényekre meghívjuk a DARISZI Teleház kapcsolattartóját is.

Felelõs: Vajda Árpád, 3 Teleház szervezet

Idõtartam:1 hónap

Rendezvények megtartása ( Öttömös (62/589-010) szept. 23. Szeghalom szeptember 25. (30/380-2418), Vaskút szeptember 26. (79/472-795):

Eredmény: 3 db meghívó, 3 db jelenléti ív, 3 db videó felvétel, fényképek, 3 db Interneten feldolgozható beszámoló projekt ötletekkel (min. 5 db)

3. Teleházak megvalósult referencia programjainak, szolgáltatásainak összegyûjtése regionális szinten

Meghatározzuk a már megvalósított sikeresen végrehajtott programok és szolgáltatások kiválasztásának szempontjait, megfogalmazzuk a felhívást, értesítjük a Teleházakat, a beérkezett program és szolgáltatás ismertetõket a kialakított szempontrendszer alapján értékeljük, rendszerezzük. Szerzõdést kötünk a referencia programok közzétételére továbbhasznosítás céljából a Teleházakkal. Megszervezzük a díjátadást, amely egy aktuális Teleházas rendezvényhez kapcsolódóan kerül megszervezésre. Az elsõ díj 40 eFt-os, a második 20 eFt-os, a 3. díj 10 eFt-os, a különdíj egy 20 eFt-os vásárlási utalványt kap, amelyet számítástechnikai eszközök beszerzésére lehet fordítani. Megpróbálunk további támogatókat is bevonni.

A programleírások tartalma
Megoldás: a megoldás - szolgáltatás, program, termék, a megoldott probléma - ismertetése, tartalma, lényege, bevezetésének (megjelenésének)
idõpontja, célközönsége, mûködése.

Eredmény: a megoldással milyen konkrét eredményt, hatást értek el, milyen körben, milyen visszajelzésekkel.

Feltételek: mi kell(ett) a megoldás magvalósításához (technika, ember, pénz, megállapodások, kapcsolatok, egyéb).

Szereplõk: kik az alkotók, vettek részt a megvalósításban, kik - szervezetek, személyek - segítették a megoldást, kihez lehet fordulni további információért.

Illusztráció: max 2 fénykép, rajz, ábra.

A szolgáltatás leírások tartalma:

A szolgáltatás megnevezése és tartalma

Gazdasági besorolás (SZJ)

Igénybevevõ

A szolgáltatást nyújtó

A szolgáltatás folyamata, eljárásai, módszerei

Minõségi kritériumok

Személyi feltételek

Technikai feltételek

Területi, ergonómiai feltételek

Jogi feltételek

Helyi szabályozási feltételek

Együttmûködési feltételek

Gazdasági feltételek

A szolgáltatás fejlesztésének terve, perspektívája

A szolgáltatásra vonatkozó ismeretek hiteles forrásai

Felelõs: Fuchszné Benák Katalin, Nagyné Takács Ágnes (az értékelésben Ilyés Lajos, Vajda Árpád (DTE alelnök) is részt vesz)

Idõtartam: 2 hónap

Eredmény: 8 db Magyar Teleház Szövetség szolgáltatási leírása és programleírása alapján összeállított és kiválasztott programötlet vagy szolgáltatás

4. Honlapra rendezés, lektorálás

Az értékelt referencia programok és szolgáltatás leírások átnézése, szakmai lektorálása a Teleházakkal egyeztetve, és formai rendezése tovább feldolgozás céljából. Jogi tanácsadás a szerzõdések megkötésével kapcsolatban

Felelõs: Ilyés Lajos

Idõtartam: 1 hónap

Eredmény: 8 db Interneten feldolgozható program ( Algyõ, Domaszék, Vaskút, Röszke, Öttömös )vagy szolgáltatás ( Mártély, Nyárlõrinc , Nyárlõrinc napközi ) leírás és szerzõdés.

5. Videó felvétel és videó klip készítése a helyszíneken

Videó felvétel készítése a három moderált rendezvényen a Teleházban elvégzett igénykutatáson. Videó felvétel készítése a projekt vezetõkkel, videó klip készítése a 10 db nyertes programból vagy szolgáltatásból 5 db kiválasztott helyszínen, Videó felvétel készítése a díjátadáson, ennek Interneten való feldolgozása és elérhetõvé tétele a projekt honlapjáról a Teleház Magazin honlapján.

Felelõs: Csernai Árpád

Idõtartam: 4 hónap

Eredmény: videó felvétel és videó klip a honlapon a projekt eredményeirõl

6. Honlap fejlesztés

A projekt honlapjának elkészítése az átadott dokumentumok alapján a www.telehaz-del-alfold.hu oldalon. A honlap elkészültérõl a regionális hírekben és a Magyar Teleház Szövetség honlapján www.telehaz.hu hírt adunk.

Felelõs: Dudás Gyöngyi, Nagyné Takács Ágnes

Idõtartam: 1 hónap

Eredmény: a projekt és a feldolgozandó továbbhasznosítható dokumentumok honlapja elkészül.

7. Díjátadás

A projekt eredményeinek bemutatását a Szegedi CORA Áruházban tervezzük megrendezni, amelyre 2003. november 28-án 13.00 órakor kerül sor. A rendezvényen a DARISZI, a CORA Áruház, Szeged Megyei Jogú Város is képviselteti magát. Meghívottak a régió Teleházai, ifjúsági referensei és ifjúsági önkormányzatai .

A projekt kommunikációs feltételei:

A projekt minden résztvevõje rendelkezik Internet eléréssel, ezért a kommunikáció Interneten, e-mailben történik.

A megvalósításban részt vállaló személyek, szervezetek és feladataik:

Név

Szervezet

Feladat

Végzettség

Megjegyz.

Nagyné Takács Ágnes

DTE elnök

Projekt menedzsment

A honlap tartalmi szerkesztése

városgazdasági mérnök, rendszerszervezõ

 

Rácz Lajos

Menedzser asszisztens

adminisztráció

mérlegképes könyvelõ

 

Fuchszné Benák Katalin

Mindszenti Teleház

Projekt asszisztensi feladatok ellátása, Teleházakban megvalósult programok összegyûjtése, prioritások, sorrend meghatározása

könyvtáros

 

Ilyés Lajos

Körösújfalusi Teleház

A kiválasztott programok rendezése, adatfeldolgozásra való elõkészítése, prioritások, sorrend meghatározása

igazgatásszervezõ

 

Vajda Árpád

MTSZ

Mentor csoport vezetõje

Újszentiváni Teleház

Moderátori feladatok ellátása az igényelemzéshez

prioritások, sorrend meghatározása

tanár

 

Csernai Árpád

Mártélyi Teleház

Videó felvételek és videó klip készítés honlapra

mérnök

 

Rácz Ferencné

DTE

Honlap fejlesztés, feldolgozás

középiskola, három éves honlap fejlesztési gyakorlat

 

A program során kerül kiválasztásra, meghatározott prioritások alapján

8 db ötlet és 5 db jutalmazott Teleház

Referencia program és szolgáltatás ismertetõk elkészítése

 

 

A program során kerül kiválasztásra

3 Teleház helyszín a fiatalok igényeinek felmérésére

Öttömös, Vaskút, Szeghalom

Szervezési közremûködés

 

 

A projekt haszna, hasznosulása:

Helyi szinten

Helyi szinten a Teleházak visszacsatolást kapnak eddigi munkájukról. A Teleházak újabb „ügyfeleket nyerhetnek meg. A Teleházak szolgáltatásai bõvülnek. Értékközpontú valós igényeken alapul munkájuk. A Teleházba betérõ ifjúság hasznosan tölti idejét. Az összegyûjtött praktikák segítik a fiatalokat szabadidejük hasznosabb eltöltésében. Képességeik fejlõdnek, újabb ismeretekhez juthatnak. A Teleház szolgáltatási rendje formálódik. A projektben nyertes Teleházak technikai eszközparkjukat bõvíthetik újabb kiegészítõ eszközökkel, perifériákkal.

Regionális szinten

Meglévõ eszközeinkkel, hálózatunkkal hasznos szolgáltatási és helyi projekt generálási információkat nyújthatunk tagjaink számára. A projekt során további olyan ötletek merülhetnek fel, amelyek a késõbbiekben újabb, regionális feladatokat határozhatnak meg a témakörben.

Országos szinten

A Magyar Teleház Szövetség az itt összegyûjtött tapasztalatokat országos szinten is kamatoztathatja a Teleházak számára, képzései és a mentor szolgáltatás hálózata útján. Ifjúsági szerveztek indíttatást kaphatnak Teleház üzemeltetésre.