Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

Teleházfogalomtár

Fogalomtár: „Én nem beszélni teleház nyelv …”

Közel 10 éves a hazai teleház mozgalom. 1992-ben ismerhettük meg itthon a teleház (Erdo~si Ferenc, Telematika) és a telekunyhó (Kovács Lászlóné, Telekunyhók a vidékfejlesztésért) fogalmakat. Azóta széles társadalmi gyakorlat bontakozott ki e területen, egyre többen beszélünk, írunk az általánosan ismertté vált, új intézményro~l. Szakkönyvek, konferenciák, egyetemi és tanfolyami képzések, diplomamunkák, testületi és hivatali elo~terjesztések tárgyává vált a jelenség, fogalmi rendszere egyre bo~vül, s elso~ használóinak egyeztetését, egyetértését igényli. Lelkes, megszállott emberek, az „o~steleházasok” ösztönös megérzései, bevett szóhasználata a teleház viszonyok leírására már kevés. Az egyes, kiszolgált és együttmu^ködo~ szakterületek, az állam, a tudomány, a felso~oktatás, a sajtó, a politika pontos képet akar rólunk látni, világos kategóriákban kifejezett mutatószámokban kíván mérni bennünket. De magunk számára is nélkülözhetetlenné vált, hogy tudásunkat kikristályosodott fogalmak mentén és felhasználásával elrendezzük, s a teleházasok mind népesebb köreinek átadhassuk. Nem különben éles, hasonló helyzetbe kerülünk akkor, amikor külföldieknek kell „elo~adni magunkat” egyre szaporodó nemzetközi találkozásaink alkalmával.

„Én nem beszélni teleház nyelv …”

A teleház fejlesztés és mu^ködtetés, egy új munkaterület, hovatovább szakma, sajátos ismeretekkel, fogalmi rendszerrel. Hogy tovább tudjon fejlo~dni, tudásbázisának viszonylag állandó fogalmi kereteit ki kell alakítani. Erre tettem kísérletet a „Teleház fogalomtár” elkészítésével, vállalva az úttöro~ kockázatát. Nem hízelgek magamnak azzal, hogy egyedül meg tudom oldani a feladatot. Célom a munka megkezdése, és annak bizonyítása volt, hogy a vállalkozás szép, hasznos és nem reménytelen.
Elképzelésem az, hogy munkámat érdemben lektorálókból és további szócikkek megalkotóiból szakmai távmunka-közösséget szervezek, amelynek produktumaként ido~ro~l – ido~re kiadjuk a mind teljesebb és pontosabb, a teleházak fejlo~dését követo~ Fogalomtárat.
Amint megfelelo~en állandósul a tartalom, a fogalmak részletesebb kifejtését tartalmazó leírásokkal bo~vítve Teleház Lexikonná fejlesztjük a szótárat. Elso~ kiadására – reményeim szerint – 2002. márciusában kerülhetne sor.
Tudomásom szerint pontosan ilyen mu^ még nem készült sehol a világon. Az angol Távmunka és Teleház Szövetség által eddig három kiadást megért, elo~ször 1996-ban publikált Teleworking Handbook, TCA, 2000., tárgymutatója tartalmaz a teleházakkal kapcsolatos fogalmakat, szövege pedig rövid meghatározásokat, de nem a mi értelmezésünk szerinti teleház világ van figyelmének középpontjában. Rendkívüli – nemzetközi – népszeru^sége viszont bizonyítja, hogy az ilyen jellegu^ munka nagyon fontos. Kezdeményezésünk jelento~sége tehát messze túlmutat határainkon. De túlmutat a teleház mu^ködésen is, amennyiben a teleház fogalomrendszer, a helyi információs társadalom – azaz a helyi életmino~ség javításának hétköznapi szolgálatába állított infokommunikációs technológia – ismeretanyagának gyu^jto~helye is, annak „tudásszerkezetét” ragadja meg.
A teleház „nyelvezetet” alakítjuk, hogy a kisközösségek életfeltételeiro~l tudjunk újat mondani a modern – elektronikus – világ körülményei között. A Teleház Fogalomtár segítségével – remélheto~leg – jobban megértjük egymást és értheto~bbé válunk mások számára. Tapasztalataink, tudásunk módszeresen, közösen (!) gyarapíthatóvá és átadhatóvá válik. Szilárd fogalmi pillérekre épülhet a híd a teleházas elmélet és gyakorlat, szakember és laikus, szolgáltató és igénybevevo~ között. A teleház ho~skor, a bábeli nyelvzavar – úgy tu^nik – ezzel véget ér. Most már csak azt sajnálom, hogy a nyelvhelyesség – elleno~rzo~ program, amivel ezt a szöveget javítom, a „teleházat” mindenáron „tekeházra” akarja javítani. Talán egyszer, mondjuk a belizei angol mellett megtanulja a teleházas magyart is.

Ágazati teleház stratégia
Adott szakterület stratégiája és a Nemzeti Teleház Stratégia közös részeit, az ágazat országos vezetésének, valamint a Magyar Teleház Szövetség együttmu^ködésének céljait, alapelveit, fo~ irányait megfogalmazó hivatalos dokumentum.

Átjáró
A Magyar Teleház Szövetség elnöksége által 2000-ben elfogadott Nemzeti Teleház Stratégia ezzel a címmel került publikálásra. Kifejezi a teleház mozgalom küldetését, átjárás biztosítását a „papírvilágból” a digitális világba.

Bérelt, ill. kapcsolt vonal
A bérelt vonal folyamatos kapcsolatot jelent egy adott telefonközponttal fix telefontarifa mellett. A kapcsolt vonal esetében esetenként – híváskor – létesül a kapcsolat, s az elszámolás a beszéd, ill. adatkommunikáció ido~tartamától függ.

Civil szervezet, lásd még civilség
A teleházak leggyakoribb szervezeti és mu^ködési kereteit biztosító, tagsággal rendelkezo~ társadalmi szervezet (egyesület, alapítvány). Megkülönböztetendo~ az állami (önkormányzati), üzleti, politikai, egyházi szervezetekto~l. A civil szervezeti tulajdonlás nem kizáró feltétele a teleház mu^ködésnek.
Civilháló
A civil szféra multimédiás magazainja,
a Teleház Magazin – http://telehaz.magazin.hu – társlapja, amelyet a Mártélyi Teleház üzemeltet.

Civilség
A teleház mozgalom egyik legfontosabb alapértéke (lásd értékrend), amely kifejezi a teleházak közösségi szellemét, karakerét, nem kizárva az üzleti, ill. közszférába tartozó tevékenységeket, szolgáltatásokat. A civilség azonban prioritás, ami abból a szükségletbo~l fakad, hogy a teleházas infrastruktúrát az egész kisközösség szolgálatában kell tartani, s ez csak a helyi társadalmi beágyazódással bíró civil szervezeti kontroll mellett lehet garantálni.

CTSC - Közösségi Teleszolgálati Központok Nemzetközi Szövetsége,
lásd még Teleház Szövetségek Nemzetközi Uniója
A Community TeleService Centres – a Közösségi Teleszolgálati Központok Nemzetközi Szövetsége magánszemélyek – távközlési, informatikai szakemberek – által létrehozott, Genfben bejegyzett nemzetközi civil szervezet a nemzetközi teleház mozgalom szakmai támogatására. Vezeto~ségének magyar tagja van – Gáspár Mátyás – 1999-to~l.

Digitális szakadék
Az információs társadalom kialakulásával megjeleno~ új egyenlo~tlenség, amelyben kialakul a társadalomnak az új leheto~ségekhez hozzáféro~ kisebb és az azokból kizártak nagyobb rétege. A digitális szakadék elmélyülése tovább súlyosbítja a társadalmi egyenlo~tlenségeket, miután a javak és szolgáltatások egyre nagyobb része az új informatikai eszközök és technológiák közvetítésével lesz elérheto~.

e
Angol kiejtése: i. Az „electronic”, azaz „elektronikus” szó rövidítése. A szavak elé helyezése (pl. eLearning, azaz elektronikus tanulás, eEurpoe azaz elektronikus Európa, eHungary, ill. eMagyarország), az adott tevékenység, mu^ködés, szervezet, közösség, stb. elektronizálását, informatizálását, digitális, infokommunikációs technológiákkal, eszközökkel és szolgáltatásokkal való kiszolgálását fejezi ki.

ECDL
Számítógép-használati ismereteket tanúsító egységes európai bizonyítvány, mely a megfelelo~ vizsga letételével Magyarországon is megszerezheto~. A teleházak szolgáltatása lehet e vizsgára való felkészítés.

eEurope és Akcióterv
Az Európai Unió tagországai által elfogadott, számukra kötelezo~ stratégiai dokumentum, amely az információs társadalom megvalósítását szolgáló célokat és feladatokat határozza meg. Ezek között 2001. évre elo~írt minden település számára közösségi hozzáférési központok létrehozása. A stratégia végrehajtásának operatív feladatait az Akcióterv (Action Plan) tartalmazza.

eHungary
Informatikai szakemberek és szervezetek egy körének közremu^ködésével kidolgozott dokumentum, amely „lefordítja”, meghatározza az eEurope követelményrendszerét a hazai viszonyokra.

eRoom, lásd Virtuális iroda

Értékrend, lásd még Küldetés
A teleház mozgalom törekvéseit meghatározó, megalapozó alapelvek, megfontolások arról, hogy tagjai miért tartják fontosnak, a társadalom számára értékesnek tevékenységüket, küldetésüket.

Etikai kódex
A Magyar Teleház Szövetség elnöksége etikai kódexet fogadott el a tisztségviselo~kre vonatkozóan, amely konszenzuson alapulva meghatározza, hogy különbözo~ helyzetekben a tisztségviselo~k milyen magatartást tartanak kívánatosnak, vagy nem megfelelo~nek.

Falu- és tanyagondnok
A szociális ellátás részeként, normatív állami finanszírozás mellett mu^ködo~, mikrobusszal rendelkezo~ segíto~k – személy és áruszállításban, ház körüli munkákban – 500 lélek alatti településeken, akiket a falu választ és az önkormányzat foglalkoztat. A szociális teleházak szolgáltatásai közé tartozhat a falugondnokok munkájának segítése.

Falugondnoki telekunyhó,
lásd még Falugondnok, Telekunyhó
A szociális teleház stratégia számol azzal a leheto~séggel, hogy a falugondnokok támogatására, velük együttmu^ködve, településeiken telekunyhók létesülnének a falugondnoki szolgálat és normatíva kiterjesztéseként.

Fáma
A Magyar Teleház Szövetség hagyományos belso~ havi újságja, amelyet a Mártélyi Teleház gondoz, minden szövetségi tag megkap és letöltheto~ a Teleház Magazin – ról is.

Fehér foltok
Magyarország azon területei, ahol meghatározott körzetben nem találhatók teleházak, s amelyek számára sajátos támogató programok keretében nyújt a Magyar Teleház Szövetség segítséget a teleház létesítéshez szükséges alapveto~ feltételek megteremtésében.

Fenntarthatóság, méretgazdaságosság
A teleház mu^ködésének gazdasági megalapozottsága, a szolgáltatások hosszú távú mu^ködtetésének gazdasági biztonsága. A nem megfelelo~ mértéku^ fizeto~képes kereslet esetén a szolgáltatások méretgazdaságosan nem mu^ködtetheto~k, azaz a legkisebb szükséges technikai és személyi infrastruktúra fenntartásához sincs meg a szükséges bevétel. A teleházaknak azért kell a legkülönbözo~bb - piaci, köz– és civil szolgáltatásokat – felvállalni, hibrid szervezetet mu^ködtetni, mert ezzel méretgazdaságossá tudják tenni a teleház infrastruktúrát.

Foglalkoztatási teleház,
lásd Teleház bázisú közfeladat–ellátás

Forrásközpont
„Háttérintézmény”, amely más, jellemzo~en adott szakterülethez tartozó szervezetek számára nyújt szakmai – információs, technikai, szervezési, módszertani – szolgáltatásokat, közvetlen lakossági szolgáltatásokat – általában – nem nyújt. A teleházak részlegesen betölthetnek ilyen funkciót.

Franchise rendszer, hálózat
Jogi, pénzügyi, szervezeti, logisztikai és egyéb szervezeti-mu^ködési keretek, feltételek rendszere, amely leheto~vé teszi adott szolgáltatások egységes követelményeknek megfelelo~ nyújtását különbözo~ helyeken, egy szolgáltató hálózat különbözo~ pontjain.

Hatásterületek, hatásvizsgálat
A teleházak mu^ködése által kiváltott kisebb és nagyobb léptéku^ társadalmi változások az emberek életében, életmino~ségében, életesélyeiben, amelyek vizsgálata alkalmas annak megítélésére, hogy a teleház milyen, mennyire hasznos szerepet tölt be a kisebb, nagyobb közösségekben.

Hálózati mu^ködés
Szervezetek, szolgáltató helyek, hozzáférési pontok, stb. együttmu^ködése, amely azt biztosítja, hogy az ily módon – technikai, szervezeti, kommunikációs és egyéb – kapcsolatban álló partnerek egységesen, közös szabályok szerint, garantált, kiszámítható módon képesek fellépni, reagálni, cselekedni.

Hálózati szolgáltatás,
lásd Teleház hálózati szolgáltatás

Helyi információs társadalom,
lásd még Helyi információs társadalom stratégia
Az információs társadalom jelenségei, mu^ködése, feltételrendszere helyi, települési, kisközösségi viszonyok között.

Helyi információs társadalom stratégia
A helyi közösség által kidolgozott és elfogadott, hivatalos stratégiai dokumentum, amely válaszol arra a kérdésre, hogy a település, kistérség milyen céllal és módon kívánja a helyi társadalom számára hasznosítani az infokommunikációs technológiákat, ennek érdekében mit kíván tenni. A helyi információs társadalom stratégiának a helyi életmino~ség javításához kell hozzájárulnia.

Helyi Mindentudó,
lásd még Mindentudó
A Mindentudó-hoz szorosan kapcsolódó hálózati szolgáltatás, amely leheto~vé teszi, hogy a teleházas települések, kistérségek a teleház segítségével elkészítsék és interneten egységes rendszerben, megjelenítsék saját helyi közhasznú tájékoztató rendszerüket, amihez a Teleház Kht.-val való megállapodás alapján csak a saját adatbázishoz való hozzáférési jelszóra van szükségük. A rendszer leheto~vé teszik, hogy a teleházak a szolgáltatásért bevételhez jussanak.

Hibrid szervezet,
lásd Szervezet

ISDN
A hang- (telefon) és adatkommunikáció – a hagyományoshoz képest – hatékonyabb, digitális megoldása az analóg jeltovábbítással szemben, mely a meglévo~ telefonvezeték felhasználásával, speciális átalakító berendezések segítségével történik.

Infokommunikációs technológiák
Az információs társadalom hétköznapjaiban elérheto~vé váló új – integrálódó, egységes technológiákba, eszköz– és szolgáltatási rendszerekbe szervezo~do~ – digitális, elektronikus számítástechnikai, távközlési, audiovizuális és egyéb eszközök, szolgáltatások.

Információs társadalom
lásd még Helyi információs társadalom
Olyan társadalom, amelyben adottak az alapveto~ technikai, gazdasági, jogi, társadalmi, kulturális leheto~ségek, feltételek a modern információ- és kommunikációs technológiák, eszközök és szolgáltatások felhasználásához a társadalom minden tagja számára.

Internet kávézó, sörözo~
Vendéglátó egység, ahol – üzleti alapon - leheto~ség van internet elérésre, számítógép–használatra.

Jó megoldások
A teleházak által megvalósított, dokumentált, széles körben népszeru^sítheto~, terjesztheto~ eredeti, innovatív, sikeres programok, szolgáltatások, egy részük alapul szolgálhat teleház szolgáltatási technológiák és termékek kidolgozásához.

Kábeltévé hálózat,
kábeles internet szolgáltatás
A földi és mu^holdas sugárzásból átvett, ill. helyi stúdióból kiadott televízió mu^sorok zártláncú közvetítésére szolgáló, arra alkalmas – modern, kétirányú kapcsolatra képes – kábelhálózatokon a telefonhálózattól független internet szolgáltatás is megvalósulhat.

Kisközösség, kistelepülés,
lásd még Városi teleház
A teleház kifejezetten kistelepülések, kisközösségek, egy helyen élo~ emberek - szomszédság - számára kínál, mindenki által igénybe veheto~ szolgáltatásokat. A „kistelepülés” lélekszáma relatív, Magyarországon a kb. 2000 fo~ alatti településeket tekintik kicsinek elso~sorban annak alapján, hogy mennyire biztosítottak ott az alapellátások. A kisközösség nem szükségszeru^en az egész település közönsége. Egy településen több települési kisközösség is mu^ködhet.

Kistérség- és vidékfejleszto~ teleház,
lásd Teleház bázisú közfeladat ellátás

Közfeladat – átvállalási szerzo~dés,
lásd még Teleház bázisú közfeladat ellátás
A teleház szerzo~dése valamely közfeladat – pl. oktatási, szociális, munkaügyi, közmu^velo~dési, könyvtári, vidékfejlesztési – törvény szerinti címzettjével (aki a törvény szerint felelo~s a feladat ellátásáért) a feladat teleház által történo~ átvállalására, ellátására, mely tartalmazza a feladat, szolgáltatás tartalmát, követelményeit, az ehhez biztosított anyagi és egyéb feltételeket, a felek egyéb jogait, kötelezettségeit.

Közháló
A közfeladatok ellátását támogató közösségi hozzáférési pontok országos hálózata, közfeladatnak mino~sített fenntartását és alapszolgáltatásait - a teleház alapellátás - a szükséges mértékig az állami költségvetés normatív módon finanszírozza.

Közhasznú információ
A közérdeku^, közfeladatokhoz kapcsolódó, az emberek, közösségek alapveto~ életfeltételeihez nélkülözhetetlen, mindenkit alanyi jogon megilleto~, nem üzleti alapon - azaz, lényegében térítésmentesen - biztosítandó adatok, hírek, ismeretek köre.

Közhasznú információbányász
Közhasznú munkásként foglalkoztatott személy, aki közhasznú információkat, információ-forrásokat keres az interneten és egyéb lelo~helyeken, s azokat egységes rendszerbe – közhasznú mindentudó – illeszti be, vagy más módon szolgáltatja megbízója részére.

Közhasznú Mindentudó,
lásd Mindentudó

Közhasznú szellemi munkaközpont,
lásd még Teleház bázisú közfeladat–ellátás
Azok a teleházak, amelyek vállalkoznak általában a közhasznú munka, és ezen belül a közhasznú szellemi munka szervezésére is, berendezkednek közhasznú munkások foglalkoztatására.

Közhasznú szellemi (táv)munka
Közfeladatok ellátását szolgáló, azok részét képezo~, közérdeku^, a közhasznú munkavégzés körébe sorolható nem fizikai tevékenység (pl. programozás, honlapkészítés, információkezelés, tájékoztatás, adminisztrációs munka), amelyek akár helyi, vagy távoli megbízó, munkaadó számára is végezheto~k.

Közmenedzser, közösségi vállalkozó
Közösségi ügyek, programok, intézmények, szolgáltatások szervezo~je, irányítója. A non-profit szféra menedzserei közül azok, akik kifejezetten települési közösségi viszonyok között fejtik ki tevékenységüket. A közösségi, vagy közvállalkozó lényegében ugyanezt a fogalmat takarja azzal, hogy jobban fókuszál fenntartható közösségi szolgáltatások megszervezésére és mu^ködtetésére. A teleházasok – teleház vezeto~ és munkatárs – lényegében közmenedzserek.

Közösségi hozzáférés
Az információs és kommunikációs technológiák, eszközök és szolgáltatások közösségi színtereken biztosított leheto~sége, nem korlátozott igénybevevo~i kör számára, pl. internet kávézó, teleház.

Közösségi Önsegíto~ Rendszer, KÖR
Teleház szolgáltatás, melynek lényege ún. szívességbank mu^ködtetése, az emberek egymásnak nyújtott szolgáltatásai elszámolása a teleházban vezetett egyéni számlák, virtuális elszámolási egységek – helyi pénz – segítségével.

Közösségi vállalkozó,
lásd Közmenedzser
Küldetés
A teleház mozgalom és szervezeteinek – stratégiájukat, üzleti terveiket megalapozó – rövid deklarációja, amely megfogalmazza, hogy mi alapveto~ rendeltetésük, milyen probléma megoldása, szükséglet teszi szükségessé mu^ködésüket, mivel kívánják szolgálni közvetlen és tágabb környezetüket.

Magyar Teleház Szövetség
A teleház mozgalom kezdeményezo~inek (alapítók), támogatóinak (pártoló tagok) és a teleházak (rendes tagok) érdekvédelmi szervezete, amelynek küldetése a digitális szakadék megszüntetése, a kisközösségek számára hozzáférés biztosítása modern információ- és kommunikáció-technológiákhoz.

„Megszállottak”
A teleház mozgalomban azokat az embereket nevezzük így, akik – többnyire a kezdetekkor – önfeláldozó módon, a nehézségeket, ellenállást, konfliktusokat vállalva, leküzdve hoztak létre teleházakat, vagy akik késo~bb is hasonló odaadással szolgálják ezt az ügyet. Szellemük meghatározó a teleházas szervezeti kultúrában.

Mentorszolgálat
Hálózati szolgáltatás, mely szakérto~i segítséget nyújt a teleházak számára oly módon, hogy a nagy tapasztalattal, gyakorlattal rendelkezo~ teleházas szakemberek, mentorok a helyszínen szerzett tapasztalataik alapján adnak tanácsot a problémák megoldásához.

Méretgazdaságosság,
lásd Fenntarthatóság

Microsoft szerzo~dés
A Microsoft Magyarország és a Magyar Teleház Szövetség között érvényben lévo~ szerzo~dés, amely minden – szövetségi tag - teleház számára ingyenesen biztosítja a Microsoft szoftverek jelento~s – a teleházak mu^ködésének alapveto~ szoftverfeltételeit biztosító - körét. A szerzo~désnek két melléklete van. Az egyik a kivétel lista, amely a felmerülo~ nem ingyenes szoftvereket, a tiltó lista, amely a kedvezményt igénybevevo~ teleházakban nem használható, konkurens szoftvereket tartalmazza. A szoftverek telepítését a Magyar Teleház Szövetséggel szerzo~désben álló telepíto~k végzik, a teleház régiók szervezésében.

Mindentudó,
lásd még Helyi Mindentudó
A www.mindentudo.hu címen elérheto~ honlap, amely egységes tematikai rendszerben teszi elérheto~vé a közhasznú információkat és információforrásokat. A rendszer helyi hálózati szolgáltatása a Helyi Mindentudó.

Monitorszolgálat
Teleház szakérto~k köre (monitorok) és tevékenysége (monitorozás), ami biztosítja a teleházak mu^ködésének, körülményeinek különbözo~ célú - megfelelo~en tervezett és szabályozott - helyi vizsgálatát és értékelését, elso~dlegesen mino~ségbiztosítás céljából.

Mu^holdas internet szolgáltatás
Megfelelo~ interaktív vételi és sugárzó eszközzel igénybe veheto~ a mu^holdas internet szolgáltatás, amely gyorsabb és adott ido~egység alatt a hagyományos vezetékes megoldásnál jelento~sen nagyobb mennyiségu^ információ átvitelére képes.

Nemzeti Teleház Stratégia
A hazai teleház mozgalom alapértékeit, küldetését, mu^ködésének és fejlo~désének legfontosabb céljait, irányait és programjait meghatározó, a Magyar Teleház Szövetség elnöksége által 2000-ben elfogadott és Átjáró címmel nyilvánosságra hozott dokumentum. Alapveto~ célkitu^zéseit átvette a kormány Nemzeti Információs Társadalom Stratégiája és a Széchenyi Terv.

Off-line szolgáltatás
Élo~ távközlési kapcsolatot nem igénylo~ tartalomszolgáltatás, pl. CD felhasználásával.
Oké teleház,
lásd még Teleház bázisú közfeladat–ellátás
Teleház bázisú közfeladat – ellátás, melynek speciális tartalma a közigazgatási és egyéb hivatali ügyintézésben való közremu^ködés. Az ilyen szolgáltatást nyújtó teleházak a nevüket az „oké, rendben” szólás után kapták, utalva arra, hogy nem kell izgulni, utazgatni, szaladgálni az ügy elintézése érdekében.

Oktatói kar
A Magyar Teleház Szövetség által intézményesített munkacsoport, melynek tagjai – meghatározott követelményeknek való megfelelés, képzés, vizsga és beválás - alapján ellátják a teleházas képzési, felkészítési feladatokat.

On-line szolgáltatás
Élo~ távközlési kapcsolat keretében mu^ködo~ tartalomszolgáltatás, pl. internet felhasználásával.

Orientációs, bevezeto~ képzés
A megnyitás elo~tt álló teleházak munkatársai számára – általában a pályázati támogatási programok kötelezo~ részeként - biztosított, kb. 7 napos, tréning jellegu^ képzés, amely gyakorlati ismereteket ad a teleház szervezéshez, mu^ködésének beindításához.

Partnerszolgálat
A Teleház Közhasznú Társaság szervezeti egysége, amelynek feladata a teleházak operatív kiszolgálása – ügyfélszolgálati jelleggel – hálózaton (elektronikus úton), telefonon és közvetlenül, budapesti irodáján keresztül.

Politikai semlegesség
A teleház mozgalom egyik alapértéke (lásd értékrend), mely kifejezi azt, hogy a teleház nem válhat egyetlen politikai párt, mozgalom részévé, eszközévé, nem közvetíthet politikai nézeteket. A politikai semlegesség nem zárja ki legálisan mu^ködo~ politikai szervezetek kiszolgálását, de ez nem járhat együtt semmiféle pozitív vagy negatív megkülönböztetéssel. A teleházasok személyes politikai meggyo~zo~désüknek nem adhatnak kifejezést a teleház, ill. a mozgalom mu^ködési keretei között.

Program, projekt
Meghatározott, egyedi, egyszeri - általában összetett - cél, adott határido~re történo~ megvalósítását szolgáló tevékenységek megtervezett, megszervezett, folyamatában és eredményében elleno~rzött, értékelt folyamata, melynek az adott célhoz rendelt sajátos szervezete, ill. felelo~sségi rendszere és költségvetése van. A teleházak mu^ködésének részét képezik a – többnyire pályázatok által támogatott – programok. A „program” és „projekt” szinonimák. A program kifejezést a „terv” hagyományos értelemben is szokták használni.

Projektmappa,
lásd még Nemzeti Teleház Stratégia
A Nemzeti Teleház Stratégiában szereplo~, annak céljait megvalósító projektek leírásainak folyamatosan karbantartott gyu^jteménye.

Referencia teleház, céges
Olyan teleház, amely valamely céggel együttmu^ködve, annak támogatásáért cserébe alkalmazásba veszi annak termékeit, szolgáltatásait és ennek tapasztalatait helyben, kiadványokban, interneten, stb. bemutatja, közkinccsé teszi, propagálja, támogatójával szerzo~désben vállalja a referencia szerepkört.

Referencia teleház, szolgáltatási
Olyan teleház, amely valamely helyi vagy hálózati szolgáltatásban, programban, eredményben példaértéku^, jó megoldását helyben, kiadványokban, interneten, stb. bemutatja, teleházas termékként közkincscsé teszi, propagálja, felkérés esetén szerzo~désben is vállalja a referencia szerepkört.
Régiótitkár
A teleház régió munkatársa, akinek az a feladata, hogy kiszolgálja, szervezze a regionális tagozat életét, mu^ködését, operatív kapcsolatot tartson a szövetség fo~titkárával, végrehajtsa, koordinálja a szövetség területi feladatait.

Rendszergazda
A teleház technikai infrastruktúrájának - hardver, szoftver - rendelkezésre állásáért, biztonságáért, mu^ködo~képességéért felelo~s munkatárs, szolgálat.

Roma közösségi teleház
Többnyire, vagy teljes egészében roma kisközösségek kiszolgálására, általában azok közösségi központjaiban mu^ködo~ teleházak.

Sulinet teleház,
lásd Teleház bázisú közfeladat ellátás

Szervezet, hibrid szervezet
A teleházak szervezetének tartalma a mu^köd(tet)és felelo~sségi viszonyainak – jogok és kötelességek a szolgáltatások teljesítésében, a teleház fejlesztésében és fenntartásában – meghatározását jelenti. Abban az esetben, amikor a teleház állami, civil és üzleti szervezetek szerzo~déses együttmu^ködésének eredményeképpen valósul meg, közöttük a kötelességek, jogok megoszlanak, hibrid szervezetro~l, szervezeti viszonyokról beszélünk. Ilyen megoldások leheto~vé teszik, hogy a teleház mindhárom szférában jelen lehessen, azok elo~nyeit élvezhesse. A hibrid szervezeti megoldásokra a nyújtott szolgáltatások méretgazdaságos fenntarthatósága kényszeríti a teleházakat.

Szervezeti kultúra,
lásd még Értékrend
A mozgalom egészének és szervezeteinek, ill. az egyes teleházak értékrendjét, szellemét, karakterét, etikáját, szimbólumrendszerét, normarendszerét, viselkedését, külso~ megjelenését meghatározó, intézményesített, bizonyos - a helyi sajátosságokat érvényesülni engedo~ - mértékig egységesített elemek összessége.

Szociális teleház,
lásd Teleház bázisú közfeladat – ellátás

Szolgáltatás,
lásd Teleház szolgáltatás

Szolgáltatási jegyzék
Nyilvánosan közzétett dokumentum, amely tartalmazza a teleház által nyújtott szolgáltatások teljes felsorolását, valamint azok igénybevételének alapveto~ feltételeit. A szolgáltatási (üzlet)szabályzat része.

Szolgáltatási technológia,
dokumentáció
A teleházak által nyújtott, nyújtható szolgáltatások folyamatának és megvalósítási feltételeinek olyan – teljes köru^, kello~en részletes – meghatározása, leírása, illusztrálása, amely alkalmas a teleház szolgáltatás megismerésére, elsajátítására, betanítására.

Szolgáltatási (üzlet)szabályzat,
lásd még Szolgáltatási jegyzék
Mindazon szabályok jól strukturált, a közönség számára értheto~en megfogalmazott, nyilvánosan közzétett összessége, amelyek meghatározzák a szolgáltatási jegyzék egyes elemeinek tartalmát és igénybevételük részletes feltételrendszerét, s amelyek a szolgáltató és igénybevevo~ között, a szolgáltatással összefüggésben felmerülo~ minden fontos kérdést (jogok, kötelességek, feltételek) tisztáznak.

Szolgáltatási szerzo~dés
A teleház és partnerszervezetének megállapodása arról, hogy egy adott szolgáltatást milyen tartalmi, anyagi, jogi, technikai és egyéb feltételekkel vállal, ill. nyújt a teleház az igénybevevo~k számára.

Tanyagondnok, lásd Falugondnok
Tartalomszolgáltatás
Az infokommunikációs infrastruktúra felhasználásával megvalósuló off-line vagy on-line (hálózati) szolgáltatás, amelyben meghatározó szerepe van valamilyen speciális információs tartalomnak (adatbázis, tudásanyag), s a szolgáltatás lényege, ezen tartalom eljuttatása a felhasználóhoz hozzáférés, tájékoztatás, oktatás, tanácsadás stb. formában.

Tele-
A „tele-” idegen elo~tag (pl. telefon, televízió, telematika) a magyar „táv-” elo~tagnak felel meg, lásd például a távbeszélo~, távközlés, távmunka, távoktatás, távtanulás, távügyintézés, távgyógyítás, stb. kifejezésekben. Szerencsés véletlen, hogy a teleház szóban a magyar „telített” értelmezésre is lehet általa asszociálni, s így az elveszti idegen hangzását.

Telecity
A Bordányi Teleház által az interneten mu^ködtetett virtuális település, amely együtt jeleníti meg a teleházas településeket. Elérheto~ a teleház honlapon.

Teleház
A modern infokommunikációs technológiákhoz és szolgáltatásokhoz közösségi hozzáférést biztosító, szolgáltató szervezet, amely – adott szolgáltatási tevékenysége tekintetében – megfelel a Magyar Teleház Szövetség által elfogadott teleház minimum követelménynek. A nemzetközi fogalomrendszerben használatos kifejezések: teleszolgálati központ (teleservice centre), telecentrum (telecentre), multipurpose telecentre (többcélú telecentrum). A magyar gyakorlatban is használnak a teleház kifejezés helyett más szavakat, amelyek jobban kifejezik az adott intézmény sajátosságait, pl. gyereház (Bezenye), telekuckó.

Teleház deklaráció
A Magyar Teleház Szövetség minden évzáró közgyu^lésén - 2001-to~l - elfogadott, nyilvánosan közzétett nyilatkozat arról, hogyan látja a teleház mozgalom helyzetét és milyen közvetlen feladatokat lát az elkövetkezo~ ido~szakban.

Teleház alapellátás,
szolgáltatási minimum
Közfeladatnak mino~sített teleház szolgáltatások azon köre, amely a közösségi hozzáférés szolgáltatási minimumát tartalmazza, mint pl. számítógép használat, számítástechnikai alapoktatás, Internet elérés, pályázati szolgálat.

Teleház alapnormatíva,
lásd még teleház speciális normatíva
A teleházak által nyújtott, közfeladatoknak mino~sülo~, meghatározott szolgáltatási kör – teleház alapellátás – mino~ségbiztosított ellátásáért a költségvetés által biztosított, közfeladat átvállalási szerzo~désen alapuló normatív anyagi támogatás, amely garantálja a teleházak fenntartásának kritikus költségminimumát.

Teleház archivum
A teleház mozgalom életét, fontos eseményeit megörökíto~ szöveges, hang- és képanyagok jól strukturált, többcélúan használható – tervezett – gyu^jteménye.

Teleház bázisú közfeladat–ellátás,
lásd még Közfeladat – átvállalási szerzo~dés
Olyan feladatmegoldás, amikor különbözo~ közfeladatok – oktatás, szociális ellátás, foglalkoztatás, közigazgatási, ügyintézés, vidékfejlesztés, könyvtárszolgálat, falugondnok, falugazdász, stb. – ellátási körébe tartozó, vagy azokhoz kapcsolódó szolgáltatások, résztevékenységek, közremu^ködés megvalósítási színtere a teleház. Az ilyen feladatellátás speciális költségvetési teleház normatíva alapjául szolgálhat. Közfeladat ellátó speciális teleházak például: szociális, foglalkoztatási, Sulinet, oké, térség- és vidékfejleszto~ teleházak.
Teleház díjak
A Magyar Teleház Szövetség elnöksége, ill. az Informatikai Kormánybiztosság által teleházak és a mozgalom közremu^ködo~i számára, részben pályázati úton, évente elnyerheto~ elismerések, pl. referencia szerepkörért, gazdasági sikerekért, internetes megoldásokért, a mozgalom érdekében végzett munkáért.

Teleház hálózati szolgáltatás,
lásd hálózati szolgáltatás
Olyan – egy, vagy több, hálózaton belüli vagy kívüli szervezet által biztosított – teleház szolgáltatás, amely a hálózat tagjai számára elérheto~, lehívható, igénybe veheto~, akár a teleház számára közvetlenül, vagy közvetítheto~ annak igénybevevo~i számára.

Teleház honlapok és szolgáltatásaik
A teleházak és a teleház régiók, valamint a magyarországi teleház mozgalom www.telehaz.hu címen elérheto~ közösségi, interaktív internetes felületei. Az utóbbit a Teleház Közhasznú Társaság mu^ködteti. A honlapon elérheto~ több, internetes, hálózati szolgáltatás (hírek, eseménynaptár, fórum, csevego~, szavazó, telesuli, e-mail mindenkinek, szakági honlaprészek, Teleház Magazin, Mindentudó, Helyi Mindentudó, stb.), amelyek többségét a teleház mozgalom közönsége, hálózati központjai – távmunkában – mu^ködtetik.

Teleház katalógus
A teleházakra vonatkozó információk egyedi adatlapja, folyamatos karbantartásával leheto~vé válik átfogó kép alkotása a teleház mozgalom mindenkori helyzetéro~l, adott teleház helyzetének, szolgáltatásainak, technikai feltételeinek, stb. bemutatása az érdeklo~do~k számára kiadványokban, vagy az interneten.

Teleház konferencia
A Magyar Teleház Szövetség által évente megrendezésre kerülo~ nyilvános nagyrendezvény, amikor a mozgalom eredményei bemutatásra és aktuális kérdései megvitatásra kerülnek

Teleház Közhasznú Társaság,
lásd még Partnerszolgálat
A Magyar Teleház Szövetség 100 %-os tulajdonában lévo~ nonprofit szervezet, melynek feladata fejlesztési programok menedzselése, a hálózati szolgáltatások, valamint a szövetség operatív mu^ködésének szervezése és kiszolgálása, forrásteremtés, a Partnerszolgálat mu^ködtetése.

Teleház Magazin
A magyarországi teleház mozgalom http://telehaz.magazin.hu címen elérheto~ közösségi, interaktív internetes, multimédiás újságja, amelyet a Mártélyi Teleház mu^ködtet.

Teleház menedzserképzés
Az Országos Képzési Jegyzék tartalmazza az államilag elismert szakmákat, ill. az azokhoz szükséges, meghatározott követelményeknek megfelelo~ képzéseket.