Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

Megvalósítási forgatókönyv

Asbóth Ákos iratmintája

I.                   Bevezetés

 

/Annak rövid áttekintése, hogyan jöhetett létre az eredményes pályázat, milyen szándék vezette az elhatározásban közreműködőket./

 

A   pályázó feladata ezek után a teleház megvalósítása.

A tényleges megvalósítás érdekében a pályázó az alábbi   programot dolgozta ki és fogadtatta el:

-          saját szervezetével,

-          a teleház tiszteletbeli gazda szerepét betöltő polgármesterrel,

-          a teleház gazdával,

-          a létrehozásban közreműködő szervezetekkel, személyekkel.

 

 

 II.  A megvalósítás munkafázisai

 

1. Műszaki feladatok

1.1. Építészeti tervezés

1.2 . Építészeti kivitelezésÉpítészeti kivitelezés

1.3.   Belsőépítészeti kivitelezés

1.4.  ISDN vonal kiépítése

        1.5.Számítógépek hálózatának építése

      1.6. Takarítás, berendezés

 

2. Működési feltételek

    2.1. Feladat meghatározás

    2.2. Szolgáltatási körök

    2.3. Nyitvatartási idő

    2.4. A működéshez szükséges létszám meghatározása

    2.5. A szükséges számú munkahelyek pályáztatása

    2.6. A pályázat alapján a munkavállalók kiválasztása

    2.7. Közmű szolgáltatási szerződések megkötése

 

3.      A társadalmi beágyazottság biztosítása

Megállapodás megkötése

3.1. állami szervekkel,

3.2. az önkormányzattal,

3.4. ifjúsági önkormányzattal,

3.5. a település civil szervezeteivel,

3.6. vállalkozókkal

a teleház szolgáltatásainak igénybevételére, s az ezért fizetendő díjazásra.

 

 

- 2 -

 

4.    Pénzügyi feltételek

4.1. Szolgáltatások árainak meghatározása

4.2. Önkormányzattal finanszírozási szerződés megkötése

4.3. A teleház működésével kapcsolatos bizonylatolási, elszámolási és

       adózási kérdések szabályozása.

 

5.      A működés megkezdése

5.1. A szolgáltatások reklámozása, a szolgáltatások árának közzététele, álta-

       lános reklámtevékenység,

5.2. A megnyitó időpontjának, a meghívottak körének, a megnyitás vendég-

       látásának meghatározása

5.3. Az első munkanap

 

   

6.      A Magyar Teleház Szövetséggel kötött támogatási szerződésből adódó

kötelezettségek teljesítése

     6.1. Az ötéves működtetés feltételeinek biztosítása

     6.2. A településfejlesztési terv elkészítése

 

7.      Jelen megvalósítási forgatókönyv végrehajtásának biztosítékai

 

 

II. A megvalósítási forgatókönyv végrehajtásának módja, határideje, felelősei

 

1.      Műszaki feladatok

 

1.1.           Építészeti tervezés

 

A teleháznak otthont adó volt tűzoltó szertárt építészetileg át kell alakítani.

Az átalakítási munkák megtervezésére és az engedélyes építési tervek elkészítésére tervező cégnek megbízást kell adni úgy, hogy az építési engedély 2000. április 10.-ig rendelkezésre álljon.

                                                    Határidő: szövegben

                                                    Felelős: polgármester

 

1.2.           Építészeti kivitelezés

 

Az építészeti tervben rögzített kivitelezési feladatai a község vállalko- zói segítségével kerülnek végrehajtásra.

 

- 3 -

 

A feladatok elvégzését koordinálni kell.

                         Határidő a kivitelezésre: 2000. 04. 30.

                                                   Felelős: pályázó elnöke

 

1.3.           Belsőépítészeti kivitelezés

 

A teleházba a funkcióknak megfelelő installációkat, beépített és mobil   bútorzatot kell biztosítani és elhelyezni.                                                       

                                                 Határidő: a belsőépítészeti feladatok meghatározására: 2000. 04. 30.

                                                 a berendezésre: 2000. 05. 31

                                                 Felelős: pályázó elnöke és teleház vezető

 

1.4.           ISDN vonal kiépítése

 

A kommunikációs szolgáltatóval az általa adott ajánlat szerinti kondíciókkal   a szerződést meg kell kötni, a vonal kiépítésére a szerződésben 2000. május 10.-ét kell megjelölni.

                                                 Határidő: a szerződés megkötésére

                                                                  2000. április 10.

                                                                 a vonal kiépítésére: szövegben

                                                  Felelős: a pályázó elnöke  

 

1.5.           A teleházban működő számítógépek hálózatban fognak üzemelni.
        A hálózat külső részegységeit a pályáztató leszállíttatta.

A hálózatban történő működéshez szükséges:                       

- az egyes számítógépekbe szerelendő hálózati egység beszerzése

                 / a pályázatban nyert számítógépet szállító cég tudja ezt szállítani/

               - a hálózat létrehozásához szükséges kábelrendszer kiépítése.

                                                                   Határidő: 2000. május 15.

                                                                   Felelős: pályázó elnöke

   

1.6.           A megnyitást megelőző napon a berendezést, díszítéseket teljesen be kell fejezni, a szükséges takarítást el kell végezni

                                                              Határidő: 2000. május 30.

                                                              Felelős: pályázó elnöke

                                                                 teleház vezető

 

2.      Működési feltételek

 

 

 

 

- 4 -

 

2.1.           Feladat meghatározás

 

A teleház feladatait pontosan meg kell határozni, a:

               -   Nemzeti Teleház Stratégiában megfogalmazott szempontok,

               -   a teleház minimum követelmény,

               -   a helyi igények és sajátosságok

               figyelembevételével.

                                                                    Határidő: 2000. április 15.

                                                                    Felelős: teleház gazda

 

 

    2.2.     Szolgáltatási körök         

 

              A teleház szolgáltatásai ki kell szolgálják a feladat meghatározásban

              leírtakat, e szolgáltatási köröket ki kell dolgozni.

              Mindenképpen szerepelnie kell a szolgáltatási körökben

              - a pályázatban felvállalt szolgáltatásoknak,

              - honlap készítésére történő felkészülésnek,

              - a helyi újság nyomdai előkészítésének,

              - a helyi emlékezet funkciójának,

              - a civil, kulturális élet kialakításának.                                                     

                                                                  Határidő: 2000. április 15.

                                                                  Felelős: teleház gazda

 

2.3.           Nyitvatartási idő

 

          A nyitvatartási időt a szolgáltatások köréhez, a gazdaságos üzemeltetés   

          és a szolgáltatásokat igénybevevők igényeihez igazodóan kell   megha-

               tározni.

               A nyitvatartási időt egyeztetni kell az általános iskola számítástechni-               

               kai oktatási órarendjével.

                                                                      Határidő: 2000. április 15.

                                                                      Felelős: teleház gazda

 

2.4.           A működéshez szükséges létszám meghatározása

 

 

 

- 5 -

 

A szolgáltatási körök, valamint a nyitvatartási idő adta feladatok alapján meg kell határozni a szükséges létszámot, s a munkavállalók elvárt felkészültségét.

                                                       Határidő: 2000. április 15.

                                                       Felelős: teleház gazda

 

2.5.           A szükséges számú munkahelyek megpályáztatása

 

A 2.4. pont alatt meghatározott szempontok szerint pályázati kiírásra kerül sor.

A pályázatot a helyi újságban és a megyei napilapban egy alkalommal kell közzétenni.  

                                                       Határidő: 2000. április 16.

                                                        Felelős: teleház gazda

 

2.6.           A pályázat alapján a munkavállalók kiválasztása

 

A teleházban munkát végzők :

              - a teleház vezető, aki a polgármesteri hivatal alkalmazottja,

              - a teleház alkalmazottjai, akik a pályázó civil szervezet alkalmazottjai.

              A teleház vezető személye adott, az alkalmazottak kiválasztását pályá-

              zati kiírásra beérkezett jelentkezések alapján kell kiválasztani.

                                                                      Határidő: 2000. április 30.

                                                                      Felelős: polgármester

                                                                                    teleház gazda

 

2.7.           Közmű szolgáltatási szerződések megkötése

 

A teleház zavarmentes működtetésének feltétele, hogy a különböző közmű szolgáltatókkal   / gáz, villany, víz, szemétszállítás / a szerződés megkötésre kerüljön.

A szerződések megkötése előtt az általános iskolával egyeztetni szükséges.

                                                        Határidő: 2000. április 15.

                                                        Felelős: pályázó elnöke

 

3.                 A társadalmi beágyazottság biztosítása / a szükséges megállapodások megkötése /

 

    3.1.   Állami szervekkel, ezek:

                   - pályázatban támogató nyilatkozatot kiadott szervezetek,

- 6 -

 

            - más, fontosnak ítélt szervezetek.

    3.2.     Önkormányzat

3.3.           Ifjúsági önkormányzat

3.4.           Település civil szervezetei

3.5.           Település vállalkozói

    A megállapodásoknak azt a célt kell szolgálniuk, hogy minél több érdek-  

    lődésre alkalmas szolgáltatás legyen a teleházban, a megállapodásokon

    nőjön a teleház ismertsége és a teleházat támogatók köre.

                                                               Határidő: 2000. május 15.

                                                                Felelős: teleház gazda

 

4.             Pénzügyi feltételek

 

      4.1. Szolgáltatások árainak meghatározása

          

              A 2.2. pontban meghatározott szolgáltatási körök mindegyikére árat

              akkor is, ha azt valamely igénybevevői kör felé a szolgáltatás ingye-

              nesen történik.

              A szolgáltatások árának meghatározásánál figyelemmel kell lenni az

              azonos szolgáltatások máshol alkalmazott áraira, a teleházak áralakítá-

              nak gyakorlatára.

                                                               Határidő: 2000. május 15.

                                                               Felelős javaslattételre: teleház vezető

                                                                           jóváhagyásra: teleház gazda

 

     4.2.    Önkormányzattal a finanszírozási szerződés megkötése

 

             Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározta a teleház  

             finanszírozására fordítandó összeget.

             Az igénybevétel módjára vonatkozó megállapodást meg kell kötni.

                                                              Határidő: 2000. május 15.

                                                              Felelős: pályázó elnöke, teleház gazda

 

4.3.          A teleház működésével kapcsolatos bizonylatolási, elszámolási és                        adózási kérdések szabályozása

 

A teleház önkormányzati támogatása, működési bevételei és kiadásai a pályázó könyveiben kerülnek elszámolásra.

A pályázó kidolgozza a teleház működésének bizonylatolási, elszámolási, adózási rendszerét, s ezt kötelező érvényű szabályzatba foglalja.

- 7 -

 

                                                    Határidő: 2000. május 15.

                                                    Felelős javaslattételre: pályázó elnöke

                                                                 elfogadásra: teleház gazda

 

5. A működés megkezdése

 

5.1.           A szolgáltatások reklámozása, a szolgáltatások árának közzététele,                            általános reklámtevékenység.

 

A helyi lapban jelen forgatókönyv aláírásáról, a forgatókönyvben meghatározott feladatok teljesítésének helyzetéről állandó rovatot kell nyitni és minden számban erről hírt kell adni.

A szolgáltatások körét minden érdekelt partnerrel – lásd 3. pont – közölni kell, a helyi lapban történő közlés mellett.

Ugyanez vonatkozik a szolgáltatások áraira is.

                                                      Határidő: folyamatos

                                                      Felelős: teleház vezető

 

5.2.           A megnyitó időpontjának, ameghívottak körének,  a  megnyitás vendéglátásának meghatározása.

 

A megnyitás időpontját jelen forgatókönyvben meghatározott feladatok teljesítése, illetve a Magyar Teleház Szövetséggel kötött megállapodásban vállalt időpont alapján kell meghatározni.

A megnyitóra meghívottak köre alapvetően a pályázathoz támogató nyilatkozatot adott, illetve a 3. pontban meghatározott szervezetek, illetve a megnyitás időpontjához rendelt protokoll eseményeknek megfelelően meghívandó vendégek.

Ezek alapján kell meghatározni a vendéglátás módját is.

                                                      Határidő: 2000. április 10.

                                                      Felelős: polgármester

                                                                   teleház gazda

 

5.3.           Az első munkanap

    

          A teleház tevékenységének megkezdésének első munkanapjától kezdve     

mindazt a szolgáltatást teljesíteni köteles – a honlapot nem ide értve -, melyet felvállalt és közzé tett.

Olyan forgatókönyvet kell kidolgozni, mely biztosítja, hogy a megnyitást követő első hét napban minden szerződött partner és a

 

- 8 -

 

település lakosságának legszélesebb rétege meglátogatja a teleházat és megismeri szolgáltatásait.

                       Határidő a forgatókönyv összeállítására: 2000. május 15.

                                      első munkanap: 5.2. szerinti időpont                  

                       Felelős : a forgatókönyv javaslatra, az első munkahét

                                      lebonyolítására: teleház vezető

                                      forgatókönyv elfogadása és annak végrehajtá-

                                      nak biztosítása: teleház gazda

 

6.             A magyar teleház Szövetséggel kötött támogatási szerződésből adódó kötelezettségek teljesítése

 

6.1.           Az ötéves működtetés feltételeinek biztosítása

 

A pályázathoz csatolt, és a későbbiekben megerősített együttműködési megállapodás a továbbiakban is alapvető biztosítéka a teleház hosszútávu, folyamatos működésének.

Ugyanakkor a teleháznak magának is gondoskodnia kell arról, hogy saját bevételeit növelje, a pályázati lehetőségek folyamatos kihasználásával növelje szolgáltatási körét, annak minőségét, így minél nagyobb érdeklődést felkeltve a bevételeinek növekedését érje el.

              Alapszabály, hogy a teleház bevételeit a pályázó más célra fel nem             

              használhatja, azt a teleház céljaira kell fordítsa.

                                                     Határidő: folyamatos

                                                     Felelős:    teleház gazda

 

A   teleház első évének működési költségeit az önkormányzat fedezi, ebből következően bevételei a működési költségeken túli célokra használható fel.

Az első év várható bevételeinek megtervezése mellett meg kell határozni azt a tevékenységet, fejlesztést, mely a bevételek további növelését segíti.

                                                Határidő: 2000. szeptember 30.

                                                Felelős: teleház gazda

 

 

6.2.           A településfejlesztési terv elkészítése

 

Az elnyert pályázat kiírása szerint kistérségfejlesztő pályázatot nyert a pályázó, melynek feltételei szerint a nyertes településnek rendelkeznie kell településfejlesztési tervvel, vagy készítenie azt.

- 9 -

 

A szerződéses feltétel teljesítése érdekében a településfejlesztési tervet a megadott határidőn belül el kell készíteni.

                                           Határidő: támogatási szerződés szerint

                                           Felelős:   polgármester

 

7.             Jelen megvalósítási forgatókönyv végrehajtásának biztosítékai

 

A forgatókönyvet megtárgyalta és ezt követően egyeztetett változtatások elfogadása mellett jóváhagyta:

-             Domaszék Község Önkormányzata,

-             a Gazdák és Vállalkozók Domaszéki Egyesületének közgyűlése,

-             a Domaszéki Általános Iskola vezetése.

       

        A teleház gazda az e dokumentumban rögzített feltételek ismeretében is  

     megerősíti hogy feladatát vállalja.    

 

 

     A jóváhagyások és a megerősítés bizonyítékaként a jelen forgatókönyv fed-

     lapját aláírásával ellátta

-          polgármester,

-          civil egyesületének elnöke,

-          igazgató,

-          teleház gazda.