Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

Mobil kommunikáció

1. A képzés célja:

A továbbképzési program célja, hogy a résztvevõk elsajátítsák azokat az ismereteket, amelyek elõsegítik a telekommunikációs-, azon belül a mobil távközlési kultúra terjesztését.

A képzéslegátfogóbb és kizárólagos célja megismertetni azokat a sajátos mobil informatikai eszkö-zöket, szolgáltatásokat amelyek hozzájárulnak a vidéki, helyi életminõség javításához, esélyegyenlõség biztosításához.A tapasztalat azt mutatja, hogy a Mobil telefon tulajdonosok messze nem használják ki azokat az eszközökben és szolgáltatásokban rejlõ lehetõségeket, amelyek munkájukat segíthetnék. A közmûvelõdési intézmények teleházak szakemberei e képzés eredményeként hozzájárul-hatnak e tudás terjesztéséhez a fogyatékkal élõk, KKV-k, mezõgazdasági vállalkozások, ifjúság, stb. körében, de létjogosultságot kaphat ténykedésük az Internettel egyébként rosszul ellátott vagy határ-menti területeken is.

2. A képzés szintje:

Felnõtt képzés – szakmai képzés

3. Célcsoport:

A szakképzés célközönsége azokból a bármely korosztályból származó emberekbõl áll, akik a információs központokat, Teleházakat létrehozzák, kiszolgálják és külsõ közremûködõként felhasználásukkal szolgáltatásokat szerveznek. Az eddigi tapasztalatok szerint a következõ fõ csoportokból kerülnek ki:

 • KKV-k õstermelõk
 • mozgáskorlátozottak
 • népmûvelõk
 • mûvelõdési és felnõttképzési menedzserek
 • mûvelõdésszervezõk
 • kulturális menedzserek
 • kulturális szervezõk
 • szabadidõ szervezõk

 

 • könyvtárosok, könyvtár informatikusok
 • pedagógusok
 • közszolgálati média szerkesztõk
 • gazdasági, technikai, igazgatási, ügyviteli és egyéb szakemberek

 

 • munkanélküliek
 • önkéntesek
 • teleház vezetõk és munkatársak
 • eMagyarország pont vezetõk és munkatársak
 • telepostaház vezetõk és munkatársak
 • terület és településfejlesztési menedzserek
 • vidékfejlesztési menedzserek
 • kistérségi menedzserek
 • városgazdasági mérnökök
 • marketing és reklámszervezõk
 • informatikai szakemberek
 • ifjúsági referensek
 • tanyagondnokok
 • falugondnokok
 • szociális munkások

 

Szükséges elõképzettség:

Fõiskola vagy egyetem, de min. érettségi

Egyéb feltétel: alapfokú számítógép kezelõi ismeretek,

Hallgatói létszám:

15-20 fõ

4. Tematika 11 témakörben

5. A képzés óraszáma:

4 képzési nap, 2 nap elõadás (2*8 óra)+ 1 nap gyakorlat (1*8 óra) + 1 nap konzultáció (1*6 óra) = 4 nap + vizsga

6. A képzés díja:

Gazdasági besorolás

SZJ 80.42. 10. Felnõtt és egyéb oktatás (ÁFA mentes)

Térítésmentes (támogató)

7. A képzést nyújtó:

A Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete DTE – AL 0670; OKÉV 06-0008-03

Székhely: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 14.

8. A tanfolyam trénerei:

Speciális felkészültségû, több éves gyakorlattal, fejlesztési tapasztalattal rendelkezõ szakemberek.

9. A tanfolyamot elvégzõk tanúsítványt kapnak. A tanúsítvány kiállításának feltétele:

A képzés 85 %-án való részvétel.

Számonkérések formája Szóbeli vizsga, a vizsgabizottság az oktató és egy mobil kommunikációs szolgáltató szervezet delegált képviselõjébõl áll, aki egyben a vizsgabizottság elnöki feladatait is ellátja.
Számonkérések rendszeressége A képzés végén, az elõadások befejezése után 1 héttel
Számonkérések tartalma Szóbeli vizsga: A Tematika Tábla négy (A.1-A.4) téma-körébõl 5-5 kérdéssor kerül az oktató által kidolgozásra, ebbõl a hallgató a vizsgán témakörönként 1-1 kérdést húz (összesen 4-et), felkészülési idõ 20 perc.
A felnõttek tudásszintjének ellenõrzésére szolgáló módszer(ek) Célzott kérdések a képzés folyamán, ezek alapján különbözõ nézetek ütköztetése. Egyéni feladatmegoldások feldolgozása házi feladatként.
Megszerezhetõ minõsítések Megfelelt, Kiváló eredménnyel megfelelt, Nem felelt meg
Megszerezhetõ minõsítésekhez tartozó követelményszintek Megfelelt: 60%, Kiváló eredménnyel megfelelt: 90%, Nem felelt meg: <60%

 

10. Alapítási és indítási engedély száma:

Alapítási engedély száma: KÖZM./A/6/2007.(IX.3.)

Indítási engedély száma: KÖZM./I/6/2007.(IX.3.)

FAT Program akkreditációs lajstromszám: PLM-125

 

11. Jelentkezés:

Folyamatos, min. 12 fõ részvétele esetén indítjuk a tanfolyamot.

Legalább 12 fõ együttes jelentkezése esetén igény szerint tetszõleges helyszínen és idõpontban is van lehetõség a képzés megszervezésére.

 

Szeged, 2007. ……………

…………………………………………………

Nagyné Takács Ágnes sk.