Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

Tűzvédelmi szabályzat

                                                  TÛZVÉDELMI SZABÁLYZAT

                               .............................. (teleház) Tûzvédelmi Szabályzata

                                                   Tûzvédelmi hatáskörök

                                                                   1. §

(1) A vezetõ   tûzvédelmi hatáskörei:
- felel a teleház tûzvédelmi feladatainak ellátásáért,
- láttamozza a tûzvédelmi megbízott által vezetett valamennyi dokumentációt
(szemlék, jegyzõkönyvek, nyilvántartások, naplók stb.)
- feladatait a tûzvédelmi megbízott útján látja el.
(2) A tűzvédelmi megbízott feladatköre:
- a teleház egységeit tűzvédelmi osztályba sorolja és ellenőrzi a tűzvédelmi előírások betartását,
- megszervezi üzembiztonságát,
- gondoskodik az alkalmazottak tűzvédelmi oktatásáról,
- vezeti a tűzvédelmi dokumentációkat,
- tűzvédelmi szemlét tart, a tapasztaltak alapján intézkedéseket kezdeményez vezetőjénél,
- engedélyezi az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységeket.

                                          Az alkalmazottak tűzvédelmi kötelességei

                                                                     2. §

Valamennyi alkalmazott kötelessége:
- a teleház területén a tűzvédelmi szabályokbetartása és betartatása
- az elektromos és egyéb berendezések üzembiztonságának ellenőrzése a berendezések használat utáni áramtalanítása,
- a kijelölt menekülési utak szabadon tartása,
- a tűzvédelmi oktatáson való aktív részvétel és a tűzoltó készülék kezelésének ismerete,
- a tűzeseteseténa tűzoltóság riasztása, illetve ennek jelentése vezetőjének,
- a tűzoltásban való részvétel.

                                                Általános tűzvédelmi előírások

                                                                     3. §

(1) Az intézményben (irodahelyiségekben, termekben, közlekedési utakon, egyéb helyiségekben) tűz- és robbanásveszélyes anyagokat tárolni és nyílt tüzet gyújtani tilos.

                                                                   4. §

(1) Tüzet gyújtani csak az arra kijelölt helyen szabad. A tüzet őrizetlenülhagyni tilos. A tűz eloltása esetén meg kell győződni arról, hogy a tűz valóban kialudt.

(2) Csak az arra kijelölt helyen lehet dohányozni.

(3) Az intézményben dohányzásra kijelölt helyek a következők:
- .........................................................................................................
- .........................................................................................................
- .........................................................................................................

                                                                     5. §

(1) A létesítmény közlekedési útjait, valamint a tűzcsapokhoz, egyéb vízszerzési helyekhez vezető utakat szabadon kell tartani. Az udvar bejáratának és területének a tűzoltó gépjárművek számára járható állapotban kell lenni. A gépjármű parkolóban a kijelölt helyet csak a tűzoltóság használhatja.

(2) Tilos az épület(ek) helyiségekben az elektromos kapcsolóikat, a közművek nyitó és záró szerkezetét, a tűzvédelmi felszereléseket és készülékeket és azok jelzőtábláit bármilyen módon takarni.

(3) A belső közlekedési utakat folyosókat, átjárókat, lépcsőházakat továbbá a kiürítési és menekülési útvonalakat tilos eltorlaszolni vagy leszűkíteni, illetve tárolásra igénybe venni.

(4) Az ajtónyílásokat, a vészkijáratokat, a vészlétrákat, illetve a vészkilépőket hozzáférhető és használható állapotban kell tartani, műszaki felülvizsgálatukról folyamatosan gondoskodni kell. A terhelési próbát vészkijáratnál, illetve vészlétránál legalább ............................-ként felül kell vizsgáltatni, amiről jegyzőkönyvet kell kiállítani. Azon helyiségek ajtaját, amelyekben emberek tartózkodnak, be- vagylezárni nem szabad.

                                     A tüzelő- és fűtőberendezések kezelése

                                                                 6. §

(1)A tüzelő- és fűtőberendezésekésa környezetükben lévő éghető anyagok között olyan távolságot kell tartani, - illetve hőszigetelést kell alkalmazni -, hogy az éghető anyag felületén mérhető hőmérséklet a legnagyobb hőterhelés mellett sem haladja meg a ................................. Celsius fokot.

(2) Tűz és robbanásveszélyes anyagot vagy éghető folyadékot a központi fűtőberendezés vezetékétől és fűtőtestétől ......................... méteres távolságon belül nem szabad elhelyezni.

(3) A fütőberendezést csak az arra kioktatott személy (fűtő) kezelheti. A központi fűtőberendezést felügyelet nélkül hagyni tilos.

                                          Elektromos berendezések használata

                                                                      7. §

(1) A teleház elektromos berendezései, valamint az elektromos hálózat minõségét a helyiségek tûzveszélyességi osztályba sorolása alapján kell tûzvédelmi szempontból meghatározni.

(2) A teleházban tartott közvetlen hõleadású elektromos berendezéseket (fõzõlap, kávéfõzõ, vasaló stb.) nem éghetõ (pl. azbeszt) lapon lehet használni.

(3) Az elektromos berendezéseket fényjelzõs (biztonsági) kapcsolóval kell ellátni, a berendezést a használata utánki kell kapcsolni és az áramforrásról le kell választani. A mûködõ elektromos berendezéseketfelügyeletnélkül üzemeltetni tilos.

(4) Elromlott vagy hibás elektromos berendezés használata tilos!

(5) Az intézmény területén csak szabványos kivitelû, érintésvédelmileg ellenõrzött elektromos berendezések alkalmazhatók. Elektromos kapcsolószekrényben, vagy annak közvetlen közelében éghetõ anyagot tárolni tilos!

(6) Tilos az olvadó biztosítékokat, megszakítókat dróttal áthurkolni (patkolni)!

                                             Tûzveszélyes tevékenység végzése

                                                                     8. §

(1) Tûzveszélyes tevékenységet csak olyan helyen lehet végezni, ahol tüzet vagy robbanást nem okozhat. Veszélyes tûzvédelmi tevékenységet csak érvényestûzvédelmi engedéllyel rendelkezõ személy folytathat, ha a megfelelõ tûzoltásra alkalmas eszköz a rendelkezésre áll. A tûzvédelmi megbízott távollétében kivételes esetben az ................................................ jogosult a tûzveszélyes tevékenység engedélyezésére.

(2) A tűzvédelmi engedélynek tartalmaznia kell:
- a tevékenység időpontját, helyét,
- a tűzveszélyes munkafolyamat leírását,
- a munkát végző személy nevét és tűzvédelmi vizsga okmányának számát,

                                                 Tűzveszélyességi osztályba sorolás

                                                                     9. §

(1) Az intézmény minden helyiségét, a tevékenység, a tárolt anyagok, az alkalmazott technológiák és munkafolyamatok figyelembevételével tűzveszélyességi osztályokba kell sorolni.

(2) AzOrszágos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) alapján a teleház általánosan a. ........................................ osztályba tartozik.

(3) Tűzveszélyes ......................... osztályba tartoznak az alábbi helyiségek:
- irattár,
- ..............................................................

(4) Tűzveszélyes .......... osztályba tartoznak az alábbi helyiségek:
- ..............................................................
- ..............................................................
- ..............................................................

                                              Tűzoltó készülékek és berendezések

                                                                      10. §

(1) A teleház területén csak megfelelően karbantartott, hatóságilag engedélyezett és rendszeresen ellenőrzött tűzoltó készülékeket szabad tartani, a tűzveszélyességi osztálybasorolásnak megfelelően. A tűzoltó készülékeket, tűzcsapokat, ................................., .................................. -t ................. -ként kell ellenőriztetni.

(2) A tűzoltó készülékeket jól látható helyen, könnyen hozzáférhetően, a kijárat vagy a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani.

(3) A készülékeket helyükről elmozdítani, eltávolítani vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni tilos!

(4) Atűzcsapszekrény ajtajára ................. nagyságú TŰZCSAP feliratot kell felfesteni, piros festékkel. A tűzcsapszekrényben az l db "C" jelű nyomótömlőt összeszerelt állapotban kell tartani.

(5) A tűzcsap használatát az oktatás keretében minden dolgozóval meg kell ismertetni. A tűzcsapokat és azok szerelvényeit ............................... -ként ellenőrizni kell. A szintetikus alapanyagú tűzoltó nyomótömlőket .................... évenként nyomáspróbázni kell, valamint .........................- ként el kell végeztetni a szabálynak megfelelő egyéb vizsgálatokat.

                                                        Tűzvédelmi oktatás

                                                                     11. §

(1) A teleház alkalmazottait munkába álláskor, továbbá ........................ -ként tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni.

(2) A tűzvédelmi oktatástartalma:
- a munkahely és a munkafolyamat tűzveszélyessége,
- a tűzvédelmi szabályzat előírásai,
- a tűzjelzés lehetőségei és módjai,
- a tűz esetén követendő magatartás,
- az elhelyezett kézi tűzoltó készülékek használata,
- a tűzvédelmi szabályok megszegésének következményei.
Az oktatásról megtörténtéről nyilvántartást kell vezetni és azt az alkalmazott az tűzvédelmi oktatási naplóban aláírásával köteles elismerni.

(3) Ha az alkalmazott az időközi tűzvédelmi oktatáson nem vett részt oktatást a munkába állás napján pótlólag meg kell megtartani.

                                                  Tűzvédelmi biztonsági szemle

                                                                     12. §

(1) A tűz elleni hatékony felkészülés és védekezés érdekében................-te ................ alkalommal átfogó tűzvédelmi szemlét kell tartani a teleházban. Az éves szemlén túl szükség szerint kell helyszíni tűzvédelmi ellenőrzéseket tartani.

(2) A tűzvédelmi szemlén a vezető és a tűzvédelmi megbízott. A tűzvédelmi szemléről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben rögzíteni kell az alábbiakat:
- a megállapítások, hiányosságok,
- az intézkedésért felelős személyt,
- az intézkedés megtételének határidejét.

                                                      Tűzvédelmi dokumentáció

                                                                     13. §

(1) A teleház a tűzvédelmi ügyeivel kapcsolatos főbb dokumentumai a következők:
- tűzveszélyességi osztályba sorolási okmányok,
- az elektromos berendezések szakvéleményei,
- a tûzvédelmi szemlék és tûzriadók jegyzõkönyvei,
- a tûzvédelmi oktatási naplók
- egyéb tûzvédelmi iratok, ................................................

(2) A tûzvédelmi iratok kezelésérõl a vezetõ rendelkezik.

                                                         Eljárás tûz esetén

                                                                    14. §

(1) A tüzet észlelõ alkalmazott azonnal köteles tûzjelzést adni a tûzoltóságnak a 105 telefonszámon, egyben a helyszínen tartózkodó személyeket hangosan figyelmezteti, majd a tûzriadó jellel - ....................................... - általános riasztást végre hajtani vagy arra intézkedni.

(2) A tûz bejelentése során kell közölendõ adatok:
- az intézmény címe (kerület, utca, házszám, emelet)
- az égõ agyag,
- a tűz terjedelme,
- emberélet veszélyeztetése fennáll-e, személyi sérülés történt-e,
- saját neve,
- ...............................................................
- .................................................................

(3) A tűzjelzéssel egy időben - szükség szerint el kell végezni vagy intézkedni kell - :
- az áramtalanításról,
- ...............................................-ról

                                                                    15. §

(1) Az intézmény minden alkalmazottjánakkötelessége a tűz oltását azonnal megkezdése, a veszélyeztetett személyek és az intézményi vagyon mentése.

(2) Biztonsági szempontból azonnal intézkedni kell az intézményben lévő tanulók védelme érdekében az intézmény kiürítésére. Az intézmény kiürítésének kiürítésének tervét a szabályzat függeléke tartalmazza.

(3) A tűzoltóság megérkezésekor a tűz oltását irányító parancsnok utasításai szerint kell eljárni

                                                         Vegyes rendelkezések

                                                                    16. §

(1) A szabályzat hatálya kiterjed valamennyi alkalmazottra.

(2) A kiürítés előírásait kell alkalmazni bombariadó esetén is.

(3) Jelen utasítás ....... év....................hónap..........napjával lép hatályba.

(4) A szabályzat tartalmát az................. -i kötelesek ismertetni az alkalmazottakkal. A szabályzat egy példányát hozzáférhetővé kell tenni valamennyi alkalmazott számára a ........................................................ irodában.

Kelt:..........................., ..........év .......................hónap ........nap

          
         
                                                                     P. H

                                                                                             ...................................................
                                                                                                                   vezetõ

Függelék a Tûzvédelmi Szabályzathoz

                                              Kiürítési (elhagyási) terv tûz esetére

Elvei:
- az épület kiürítését a tûz keletkezéséhez legközelebbi termekkel kell kezdeni,
- elõször az esetleges sérülteket, gyerekeket, mozgássérülteket kell biztonságba helyezni,
- meg kell akadályozni pánik kitörését,
- minden épülettömböt ki kell üríteni a tûz esetleges átterjedése miatt.