Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

Tanulmányi szerződés

iratminta tanulmányi szerződéshez

                                                      Tanulmányi szerzõdés

amely létrejött egyrészt a ................................................ (teleház), (képviseletében .......................), mint munkáltató, másrészrõl .................................. (.................., ............. u. ...., szül.: ......, 19... ....... ... , anyja neve: ....................), mint köztisztviselõ között, az alábbi feltételekkel:

1./ A munkáltató és a munkavállaló a megállapodnak abban, hogy a munkáltató a jelen szerzõdésben foglaltak szerint támogatja a munkavállaló ........................................................................szakán (.............................) 2001. augusztus 30. napján megkezdetett, ...... féléves tanulmányainak elvégzését.

Erre tekintettel a munkáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tanulmányok folytatása alatt, a munkavállaló számára az alábbi támogatást biztosítja:

- tandíj
- oktatási intézmény által igazolt konzultációkon való részvétel tartamára fizetendõ illetmény
- Mtv. 115.§. (1)-(5) bekezdésén alapuló tanulmányi szabadság tartamára járó illetmény

A munkáltató által fizetett tandíj az alábbi módon kerül megtérítésre:

- átutalással vagy csekken,   a tandíj esedékességét követõ 8 napon belül, melyrõl a köztisztviselõ számlát nyújt be a munkáltatónak.

Munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy tanulmányi- és vizsgakötelezettségének mindenkor a legjobb tudása szerint és idõben eleget tesz, valamint a fenti képzésben szerezhetõ képesítést elõreláthatólag legkésõbb .............................. napjáig megszerzi.

2./ A munkáltató az esetlegesen megismételt félévekre nem biztosítja az 1. pontban rögzített támogatásokat.

3./ A munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy tanulmányai befejezését követõen, az oklevelét annak kézhezvételét követô 30 napon belül bemutatja a munkáltatónak, illetve amennyiben tanulmányait az oklevél megszerzését megelõzõen befejezi, vagy az intézmény félévismétlésre utasítja, illetve az intézménybõl elbocsátja, ennek tényét a munkáltatónak 15 napon belül bejelenti.

4./ A munkavállaló kötelezettséget vállal arra, hogy a képzésben való részvételét követõen, az oklevél megszerzésének napjától számított ..... évig, munkaviszonyát fenntartja.

A felek megállapodnak abban, hogy a munkáltatónál kötelezõen eltöltendõ idõ tartamába nem számítanak bele a munkaviszony szünetelésének azon esetei, amelyekre a munkavállalót szabadság sem illeti meg.

5./ A felek megállapodnak abban, hogy a munkavállaló részérõl szerzõdésszegésnek minõsül, különösen ha az oklevelet nem szerzi meg, legkésõbb az 1. pontban rögzített határidõig, tanulmányait a képzési idõ letelte elõtt abbahagyja, az intézmény elbocsátja, illetve a 4. pontban meghatározott idõtartamot nem tölti jogviszonyban a munkáltatónál.

A munkavállaló szerzõdésszegése esetén a munkáltató mentesül a szerzõdésben vállalt kötelezettségei további teljesítése alól, és a köztisztviselõ köteles a számára nyújtott támogatást visszafizetni. Amennyiben a szerzõdésszegésre az oklevél megszerzését követõen kerül sor, a köztisztviselõ megtérítési kötelezettsége az oklevél megszerzését követõen a munkáltatónál közszolgálati jogviszonyban töltött idõ arányában áll fenn.

Nem minõsül a munkavállaló részérõl szerzõdésszegésnek, ha a 4. pontban rögzített idõtartam alatt a munkaviszonyát – esetlegesen – a munkáltató magatartása miatt kénytelen megszüntetni.

A munkáltató részérõl szerzõdésszegésnek minõsül különösen, ha a támogatást nem biztosítja.

Nem minõsül szerzõdésszegésnek a munkáltató részérõl, ha a munkaviszonyt – a munkavállaló egészségügyi alkalmatlanságának kivételével – a munkavállaló képességeire, vagy a munkavégzésével összefüggõ magatartására hivatkozással vagy felmentéssel szünteti meg, jogszerûen.

A munkáltatói szerzõdésszegés esetén a munkavállaó mentesül a szerzõdésben vállalt kötelezettségei alól.

A munkaviszony közös megegyezéssel történõ megszüntetés esete – ha a felek a jogviszony megszüntetésérõl szóló megállapodásban másként nem állapodnak meg – a munkavállaló szerzõdésszegésének jogkövetkezményeit kell alkalmazni.

6./ A munkáltató tájékoztatja a munkavállalót, hogy a jelen szerzõdésbõl esetlegesen felmerülõ viták eldöntése a munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik.

7./ A jelen szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény rendelkezései az irányadók.

 
........................., 2001. augusztus 22.

 

   
.............................................. ...............................................
munkáltató munkavállaló