Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

A teleház minimum követelményeknek való megfelelés vállalása, megvalósítása

A magyarországi teleház modell minimum követelményeit a működési jellemzők (A) és az alapszolgáltatások (B) tekintetében a következőkben határozzuk meg:

1/A. Működési jellemzők

Közhasznúság, "civilség", társadalmi kontroll: A hazai teleházak egy-egy kisebb közösséget szolgálnak ki. A közösség effajta modernizációs intelligenciája legyen mindenkié, a közösség kontrollja alatt kell, működjön. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a közösségnek valamilyen módon befolyással kell rendelkeznie arra, hogy milyen szolgáltatásokat nyújt a teleház, mire használja fel a közösség a teleház által teremtett lehetőségeket. Több megoldása lehet e követelmény érvényesülésének: pl. a teleház gazdája civil szervezet, a teleház és a helyi közösséget reprezentáló civil szervezet között együttműködési megállapodás van, civil szervezetek szolgáltatásokat működtetnek a teleház bázisán, az önkormányzaton keresztül érvényesül (szerződéses alapon) a közhasznúság illetve helyi társadalmi kontroll, amennyiben az önkormányzat maga is nyitott a civil szféra felé.

Nyitott, az igényekhez folyamatosan igazodó profil:A teleházat nem a szolgáltatásainak egyszer és mindenkorra adott köre, hanem a sokféle és változó módon felhasználható infrastruktúrája, szolgáltató képessége határozza meg. Adott időpontban mindig kell lennie a teleháznak nyilvánosan közzétett szolgáltatási jegyzékének. Ugyanakkor nyilvánosan deklarált módon vállalnia kell a teleháznak a szolgáltatások igazítását a közösségi illetve piaci igényekhez.

Közösségi szintér és memória, a nyilvánosság fóruma, katalizátor:A fejlett információtechnológia egyik "a közösség számára fontos" funkciója az információk szabad áramlásának biztosítása, a hasznos információ "megkötése", felhalmozása egyfajta közösségi memória gyanánt. A közösség - egyedüli - korszerű informatikai infrastruktúrájaként biztosítani kell, hogy az eszközök erre a célra felhasználhatók legyenek, amennyiben a helyi társadalom azt igényli. Ez a helytörténeti információk gyűjtésétől, helyi honlapon, kalendárium szerkesztésén, a kistérség illetve a település gazdasági-társadalmi fejlesztését kiszolgáló információrendszeren át a helyi médiáig (újság, tv, rádió) a falu életét dokumentáló foto- és videotékáig tartalomban igen sokszínű, széles rendeltetési körű, változatos technológiájú "memóriaszolgáltatás" lehet.

Lakossági szolgáltatások mindenkinek:A teleház tevékenysége mindenki számára igénybe vehető. Nem állhat csak egy adott társadalmi csoport, réteg, zárt kör, szervezet szolgálatában. Mindenki számára hozzáférhetőnek kell lennie a közösségen belülről és kívülről egyaránt. Zárt illetve adott tagsággal, igénybevevői körrel rendelkező teleház gazda szervezetek (pl. klub, iskola), esetében nyilvánossá és egyértelművé kell tenni, hogy a szolgáltatások a tulajdonos, befogadó vagy működtető szervezet közvetlen tagságán túl, mindenki számára, mindenféle kötöttség nélkül nyújt szolgáltatásokat.

Felelős, önálló, kompetens szervezet, vezető, szolgálat:A teleház működése az igénybevevők számára kiszámítható, garantált szolgáltatásokban valósul meg, ami az üzemeltetés professzionális, az önfenntartáshoz szükséges mértékű üzleti szellemmel párosul. A teleház vezetőjének megfelelő önálló döntési szabadsággal kell rendelkeznie a szolgáltatások szervezésében, megvalósításában, az anyagi eszközök és egyéb rendelkezésre álló erőforrások felhasználásában. Kellő szabadsággal kell rendelkeznie a források - a szükséges mértékben üzleti szellemű - előteremtéséhez. Ezt megfelelő szerződéseknek, szabályzatoknak kell garantálniuk. A teleház az igénybevevők számára garantált (megismerhető, kiszámítható) szolgáltatások formájában kell működnie, ami azt jelenti, hogy a betérő felhasználónak a szolgáltatás igénybevétele előtt lehetősége legyen, megismerni mire számíthat (rendelkezésre állás, a szolgáltatás tartalma, költségek, felelősségi viszonyok).

Korszerű információs és kommunikációs technológia:Az igénybevevők által közvetlenül, egyszerre többek által használható modern információs és kommunikációs eszközök révén a teleház az információs társadalom egyfajta közösségi 'belépési pontjaként' működik. Saját illetve települési honlapot működtet. A szolgáltatási igények megfelelő mennyiségi és minőségi teljesítéséhez szükséges technikai eszközökkel (pl. számítás-, iroda-, kommunikáció-, oktatás- és egyéb technika, jogtiszta szoftverek), azok biztonságos üzemeltetési feltételeivel kell rendelkeznie a teleházaknak. Alapvető kritérium az Internet elérés, a multimédia és a kellő számú számítógépes munkahely.

1/B. Alapszolgáltatások

A lehetséges teleház szolgáltatások közül az alábbiak - valamilyen konkrét formában - a minimális szolgáltatási körbe tartoznak. Kivételt csak az jelenthet, ha az adott helyi közösségben valamelyikre egyáltalán nem mutatkozik az adott időben, helyzetben valós igény. Ez esetben is nyilvánosan deklarálni kell a teleház erre való alkalmasságát, s valós igény esetén az adott szolgáltatásra való nyitottságát. Természetesen a minimális körbe tartozó szolgáltatások konkrét megvalósulásainak sokféle változata lehet.

Civil szervezetek kiszolgálása, központja:A teleháznak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a település civil szerveződéseinek otthona, kiszolgálója lehessen, hogy ne kényszerüljön egy-egy új szervezet, csoport az erejét meghaladó intézményépítésre, fenntartásra.

Ügyintézési segítségnyújtás, közreműködés:A hatékonyan elérhető információkat fel kell használni arra, hogy a polgárok ügyei a lehető legegyszerűbben, legolcsóbban, a legkevesebb utánjárással intéződjenek el. 

Internet elérési lehetőség:Hozzáférhetővé tenni az Internetet mindazok számára, akik ezt saját maguk nem tudják vagy akarják - otthonaikban - megoldani. A teleház nemcsak bekapcsolja őket is a világhálóba, hanem segítséget is nyújt, hogy azt a legjobb módon tudják saját céljaikra hasznosítani. 

Elektronikus levelezés a polgárok számára:A teleházon keresztül a közösség tagjai elektronikus levelezési lehetőséghez jutnak, méghozzá úgy, hogy saját - senki más által nem hozzáférhető elektronikus levélcímmel rendelkezhetnek. 

Közhasznú tájékoztatás:Az országos, területi és helyi közhasznú információk módszeres gyűjtése és célirányos rendelkezésre bocsátása az érdeklődők számára nemcsak elektronikus, hanem hagyományos eszközök (pl. hirdetőtábla, újság) használatát is jelenti. 

Helyi hirdetés, hírközpont:A teleház a helyi hírek gyűjtőhelye, közvetítője a közösségen belül és kívül, felületeket biztosít az üzleti, közcélú állami és civil hirdetések közzétételéhez a legkülönbözőbb formákban. 

Irodai szolgáltatás (pl. irodatér, fax, másolás):A "mindenki irodája" funkció alapvető, az egyik legszélesebb körben igényelt szolgáltatás, s fontos a technikai infrastruktúra lehető legjobb kihasználása, fenntarthatóságának biztosítása szempontjából is. 

Multimédia használat:A korszerű eszközök alapfunkciója a multimédia, mely számos ráépülő szolgáltatás lehetőségét teremti meg a tájékozódás, munka, szórakozás területén. A multimédia és az Internet használat együttesen a távoktatás alapvető technikai feltétele. 

Számítógépes játék:A teleházban lehetőséget kell biztosítani a számítógépes játékra valamennyi korosztály számára. A játék, szórakozás fontos lépés az új információs és kommunikációs kultúra terjesztésében. 

Számítógépes munkák elvégzése:A számítógéppel való munka lehetőségét a teleházakban biztosítani kell beleértve a távmunka végzés feltételeit is. Ez eseti és rendszeres eszközhasználatot egyaránt jelenthet.

Fontos, hogy a működési módot illetve a minimális szolgáltatási kört vállalni és teljesíteni kell. Az előbbiek biztosítékait be kell mutatni a pályázatban, az utóbbiaknál - a szolgáltatások - pedig egyértelműen szükséges jelezni, milyen szolgáltatásokat fog nyújtani a teleház, másrészt pedig érzékeltetni kell, hogy minderre valós igény van a településen. Minél több, reálisan megvalósítható, fenntartható szolgáltatást lát el a teleház, a pályázó esélye annál nagyobb.

Növeli az esélyeket, ha a program bemutatja, hogy milyen lépésekben valósul meg, illetve milyen fázisokban tervezik továbbfejleszteni a teleházat. A gyakorlat ugyanis az, hogy megnyitáskor nem lehet minden elképzelhető szolgáltatást beindítani. Érdemes ezért leírni, milyen hosszabb távú elképzelések vannak, amelyek a működést perspektivikusan is biztonságossá teszik. Világossá kell azonban tenni, hogy mit nyújtanak induláskor és mik a későbbi tervek, s hozzávetőlegesen milyen időtávon.