Főmenü

Szavazás

Milyen az új honlap?:

www.notebook.hu
 

Virtuális "Tele-Játszó-Ház" - a Dél-alföldön (2004)

Elõzmények

A Mártélyi Teleház, amely 1999. április 16 óta mûködik Mártély lakosságának és az idelátogató turistáknak, az érdeklõdõknek, a vállalkozóknak nyújt szolgáltatást. A szolgáltatások köre nyitott, folyamatosan alkalmazkodik a kielégíthetõ igényekhez.
Céljai között szerepel a mártélyi lakosok és a községhez kötõdõ emberek folyamatos, gyors és hiteles tájékoztatása, valamint minden olyan akció kezdeményezése és támogatása, amely a község fejlõdését szolgálja. A Teleház alapvetõen informatikai eszközök alkalmazásával látja el a feladatát, számítógépes és Internetes szolgáltatások segítségével.
Folyamatosan szervez számítástechnikai képzéseket, felnõttek és gyerekek részére egyaránt.
Létrehozta és gondozza Mártély homepage-ét, ezen bemutatja a községet és a Teleházat. Ez a weboldal folyamatosan tájékoztat minden érdeklõdõt a község életérõl, a programokról, valamint hirdetési lehetõséget biztosít a vállalkozók részére.
Irodai és kommunikációs szolgáltatásokat teremt meg (e-mail, fax, telefon, fénymásolás, szövegszerkesztés, névjegykártya készítés stb.). A Mártélyi Teleház a többi teleháztól különbözik abban, hogy létrehoztak egy stúdiót, mely TM Studio névre hallgat. Itt készülnek a Teleház Magazin (www.telehazmagazin.hu) amely a Mártélyi Teleház vezetõjének (Csernai Árpád a helyi Információs Társadalomért díj országos 3. helyezettje) ötlete alapján 2000. júniusban kezdte meg mûködést., a Háló-Média és a Civilháló elnevezésû multimédiás weboldalak.
Mártélyon mûködik a Magyar Teleház Szövetség Média Tagozatának központja is 2002. óta.

A Dél-alföldi Teleházak regionális Közhasznú Egyesülete 2003. évben pályázaton elnyerte a Dél-alföldi Portál (www.del-alfold.hu) Információs Társadalom témakörében a hírszerkesztési feladatok végzését, ezért élõtérbe került és fontossá vált régió szerte a Teleház hálózaton alapuló információk gyûjtése, a fiatalok bevonásával.

A célkitûzések

Hosszútávú célok
A Teleház Magazin és a Magyar Teleház Szövetség nemrég megalakult Média Tagozatának szervezésében Teleház bázison hírszerkesztõi hálózat kialakítását szervezik a kistelepülések és a hátrányos helyzetû térségek szervezett információ ellátása és információközvetítés érdekében. E projekt messzemenõen illeszkedik e célokhoz és elsõ regionális megvalósítása lesz az elõbbiekben vázolt tervnek. A feladat kapcsolódik a vidékfejlesztéshez és a helyi munkaerõ megtartásának biztosításához is, azzal hogy fiatalok számára nyújt új képességek, szakma elsajátításához lehetõséget. A fiatalok hasznosan, a helyi közösséghez kapcsolódva töltik el szabadidejüket a Teleházakban. A települések, Teleházak a program hasznosítása folytán további forrásokhoz juthatnak. A program az államigazgatási, civil, és piaci és Információs Társadalommal kapcsolatos információk közvetítését is lehetõvé teszi, ezzel segítve a partnerek egymásra találását.
Rövidtávú célok:
A regionális együttgondolkodás, mûhelymunka kapcsán alakuljon ki egy a Dél-alföldi régióban fiatalokból, gyerekekbõl álló Teleházas tudósítói hálózat.

Módszerek és a célcsoport bevonása

A program célcsoportja a régió hátrányos és halmozottan hátrányos Teleházzal rendelkezõ településeinek 10-16 év közötti fiataljai (15 fõ) és a zárónapon családtagjai vagy a Teleházak vezetõi:

A kiválasztás szempontjai:

· Hátrányos helyzetû, Teleházzal, Telekunyhóval rendelkezõ régióbeli település
· A megyék szerinti jelentkezési lehetõség aránya közel azonos legyen (6-7 fõ/megye)
· Egy településrõl maximum két fõ
· A jelentkezés sorrendje
· Számítástechnikai alapismeretek
· Eddigi újságírói, rádiós illetve tv-s tapasztalat, vagy gyakorlat

A program folyamata, eljárásai, módszerei

A program során egy három napos, záró találkozóval befejezett, a Mártélyi Teleházban, -amely a "Teleház Magazin" Magyarországi Központja- megtartott családi körben való mûhelymunka és felkészítés következtében a Dél-alföldi régióban fiatalokból, gyerekekbõl álló teleházas tudósítói hálózat alakul ki. Elsajátíthatják az újságírás, rádiózás és a TV-zés alapjait.
Ezzel a Dél-alföldi Regionális Portál és a Teleház Magazin szakképzett fiatalokból álló Dél-alföldi tudósítói hálózata a Virtuális "Tele-Játszó-Ház" kereteiben megkezdheti mûködését. A riporterek rendszeresen a program befejezése után is elküldhetik hetente híreiket a Teleház Magazin számára. A hírek részben a Dél-alföldi régió honlapjára is felkerülnek, vagy direkt mail formában továbbíthatóak természetüktõl függõen.
A program a Regionális Teleház Forrásközpont, a Mártélyi Teleház és a projektben részt vállaló teleházak eszközparkjának és telekommunikációs hálózatának bevonásával "távmunkában" kerül megvalósításra a projekt menedzselése és megvalósítása tekintetében.
A program befejeztével egy értékelés és esettanulmány készül, amely országos hasznosításra és terjesztésre ad lehetõséget.

A három napos program és zárónap eseményeinek rövid ismertetése
0. nap: 2004. július 11. – Nagyné Takács Ágnes, Pleskonics András
- A távoli Települések résztvevõinek fogadása, köszöntõ 4 csoprt kialakítása: Nyomtatott sajtó, Rádió, TV, Weblapkészítés
- Esti program részeként a résztvevõk bemutatkozása, a csoportok összeszoktatása és a mikrofonláz leküzdése játékos formában
1. nap: 2004. július 12. – Csernai Árpád, Hegedûs Anita, Pleskonics András
-
- Elméleti képzés: Újságírás, Rádió és TV mûsorok készítése, multimédiás weboldalak elméleti ismertetése
- A Dél-alföldi Regionális Portál, a Teleház Magazin, a Háló Média és a Civilhaló Internetes oldalak bemutatása
- A technológia és a gyártásvezetés ismertetése
- A csoportok megtervezik külön külön tábor végére elkészítendõ újság, weboldal, rádió mûsor, rövidfilm tartalmát.
2. nap: 2004. július 13. Hegedüs Anita, Csernai Árpád, Pleskonics András
- A családról és a Teleházról szóló rövidfilm illetve egy rádiómûsor szinopszisának, forgatókönyvének kidolgozása, rádiómûsor készítése, weboldal készítése újság készítése
-
- A film, újság, weboldal illetve a rádiómûsor utómunkáinak elkezdése
3. nap: 2004. július 14. – Pleskonics András
- Az utómunkák befejezése
- A mûsorok felrakása a Web – oldalra (www.telehazmagazin.hu/tabor)
- A kész mûsorok megtekintése, meghallgatása
- Zárás, összefoglaló
2004. augusztus 28-29. záró találkozó - Csernai Árpád, Hegedûs Anita, Pleskonics András, Rácz Edit, Kamuti Teleház vezetõje

-
- A résztvevõk elméleti és gyakorlati felkészítése a másnap tartandó sajtótájékoztatóra
- Ötletek gyûjtése a táborban készült médiatermékek multimédiássá tételére
2004. augusztus 29.Riport készítése a Kamuti Teleház vezetõjével (a DARISZI képviselõje betegség miatt meghívásunknak nem tudott eleget tenni) sajtótájékoztató formájában az alábbi témákban:
- A helyi Információs Társadalom.
- A Teleház szerepe a településen és a régióban.
- Milyen igényei vannak a Teleházzal szemben?
- Miben segített a Teleház?
- Szeretne-e otthon Internet elérést?
- Hogyan tudna segíteni a Teleház, az otthoni Internetezésben?
Hazautazás

Technikai feltételek

A Rendezvény technikai hátterét a Mártélyi Teleház biztosította, a szalagnyomtató a videó felvételek feliratozását szolgálta.

Területi, ergonómiai feltételek

A rendezvény helyszínéül a Mártélyi Kemping és Teleház került kiválasztásra. A Projekt adminisztrációs feladatokat a Regionális Teleház Forrásközpontban végeztük el.

Együttmûködési feltételek

Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete, Szeged – a program fõpályázója
Aqua Fortis Egyesület, Mártély – a program együttmûködõ partnere
A két szervezet közötti feladatmegosztást együttmûködési szándéknyilatkozat deklarálta.

Gazdasági feltételek

A program támogatója, 310 eFt-tal a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium A pályázat kódja: IFJ-GY-03-F-403. A programot jelentõs mértékû önkéntes munkával és pénzforrással egészítette ki a DTE és az Aqua Fortis Egyesület.

A program eredményei, hasznosítása

A program egy záró találkozóval zárult, ahol mód volt egyeztetésre az elvégzett feladatok értékelésére a résztvevõkkel közösen, a programról esettanulmányt készítettünk, amely felkerült a Regionális referenciák tárába és országosan is továbbhasznosítható lesz.

A program során a projekt számára honlap készült (www.telehaz-del-alfold.hu), ahol a szakmai mûhely eredményei elérhetõek lesznek minden érdeklõdõ számára. A fiatalok által készített sikeres dokumentumok a projekt honlapjáról elérhetõek. A programról felvétel készült, a kazetta a Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesületének „Területfejlesztési Gyûjteményében” hozzáférhetõvé válik.

Helyi szintû hatás (Mártélyon)

Nõ az idegenforgalmi látogatottság a településen
Helyi szinten a program a Mártélyi Teleház fenntarthatóságához hozzájárul
A felkészítésben résztvevõ fiatalok új ismeretségekre tehetnek szert
A felkészítésben részvevõ fiatalok családjukkal együtt tölthetnek el néhány napot festõien szép környezetben

Regionális szintû hatás

A régióban növekszik a képzett teleház használó fiatalok száma (15 fõ)
A teleházak szolgáltatási köre nõ
A regionális hírközlés javul a hátrányos helyzetû településeken
A régió eszköztára bõvül

Országos, Eurorégiós szintû hatás

A program alapján készített esettanulmány országos, eurorégiós hasznosítást és kiterjesztést is lehetõvé tesz
A program bekerülhet a regionális referenciák könyvébe